Besluit instelling Programmaraad Dutch Visitors Programme

Geldend van 16-02-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 februari 2010, nr. DVL-0091, tot instelling van de Programmaraad Dutch Visitors Programme

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 2

  • 1 De Programmaraad adviseert de Minister van Buitenlandse Zaken gevraagd en ongevraagd over opzet en uitvoering van het Dutch Visitors Programme, daaronder begrepen de grote lijnen van het Dutch Visitors Programme, zoals doelgroep, landen, thema's, sectoren, selectiecriteria en beoogde effecten.

  • 2 De Programmaraad beoordeelt jaarlijks of de uitvoering van het Dutch Visitors Programme overeenkomt met zijn adviezen.

  • 3 De Programmaraad kan kandidaten voor deelname aan het Dutch Visitors Programme voordragen.

  • 4 De Minister van Buitenlandse Zaken kan de leden van de Programmaraad verzoeken hun netwerk aan te spreken en contacten te leggen ten behoeve van een effectieve uitvoering van het Dutch Visitors Programme

Artikel 3

  • 1 De Programmaraad bestaat uit een voorzitter, tevens lid en ten minste drie en ten hoogste vijf andere leden.

  • 2 De voorzitter en de overige leden van de Programmaraad worden benoemd en ontslagen voor een door de Minister van Buitenlandse Zaken te bepalen tijdvak, dat ten hoogste drie jaar beslaat.

  • 3 De leden van de Programmaraad zijn herbenoembaar.

  • 4 Het secretariaat van de Programmaraad wordt door AgentschapNL verzorgd.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina