Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD

Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 13-02-2010 t/m heden

Mandaatbesluit Wet politiegegevens FIOD-ECD

De Minister van Financiën, verder de Minister, zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking van politiegegevens door de Belastingdienst/FIOD-ECD,

Gelet op:

– de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

– de Wet politiegegevens;

– het Besluit politiegegevens;

– het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten;

– de Algemene wet bestuursrecht.

Overweegt dat

– de Wet politiegegevens regels stelt inzake de verwerking van politiegegevens;

– het noodzakelijk is dat hij ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden die uit de Wet politiegegevens voor hem voortvloeien als volgt mandaat verleent aan de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/FIOD-ECD, verder de voorzitter;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat

  • 3 Het mandaat omvat niet de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de gemandateerde is genomen.

  • 4 Het mandaat heeft geen betrekking op aangelegenheden die de gemandateerde betreffen.

Artikel 3. Ondermandaat

  • 1 De gemandateerde kan, behoudens de in het vierde lid bedoelde uitzonderingen, ondermandaat verlenen voor met name te noemen bevoegdheden aan medewerkers van de FIOD-ECD, voor zover deze de aan betrokkene opgedragen taak rechtstreeks aangaat.

  • 2 In bijzondere gevallen kan de gemandateerde, behoudens de in het vierde lid bedoelde uitzonderingen, ondermandaat verlenen voor met name te noemen bevoegdheden aan anderen dan de in het eerste lid genoemde functionarissen indien dat voor een goede taakuitvoering onvermijdelijk is.

  • 3 De gemandateerde doet onverwijld afschrift van door hem verleend ondermandaat en eventuele verdere mandatering aan de Minister toekomen.

Artikel 4. Instructies

De voorzitter en degenen aan wie verder (onder)mandaat is verleend volgen de algemene en bijzondere instructies van de Minister op. De voorzitter draagt zorg voor het treffen van de maatregelen bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en derde lid, WPG en onderhoudt een systeem van autorisaties dat voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid en evenredigheid.

Artikel 5. Ondertekening

Besluiten en (rechts)handelingen genomen of verricht krachtens bij dit besluit verleend mandaat worden ondertekend als volgt: “De Minister van Financiën, namens deze” (volgt naam en functie van de ondertekenaar).

Artikel 6. Verslag

Van de krachtens dit besluit genomen besluiten en verrichte (rechts)handelingen wordt verslag gedaan als onderdeel van het jaarverslag of eerder zodra daartoe aanleiding is.

Artikel 7. Slotbepaling

  • 1 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 17 juli 2009 en ligt ter inzage bij de afdeling Vaktechniek & Kennismanagement van de Belastingdienst/FIOD-ECD.

  • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Naar boven