Zuivelverordening 2010 heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij

[Regeling vervallen per 03-05-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2014.]
Geldend van 15-02-2014 t/m 31-03-2014

Verordening van het Productschap Zuivel van 28 oktober 2009, houdende vaststelling van de bestemmingsheffingen ten behoeve van de uitgaven voor de melkveehouderij en de melkgeitenhouderij (Zuivelverordening 2010 heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij)

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

geitenmelk

: in Nederland gewonnen melk van geiten;

melk

: in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkgeitenhouder

: de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

melkveehouder

: de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van (geiten)melk

: de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig (geiten)melk ontvangt van één of meer melkveehouders of melkgeitenhouders.

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

  • 1 Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,04 per 100 kg melk. Met ingang van 1 januari 2013 bedraagt de heffing € 0,03 per 100 kg melk en met ingang van 1 januari 2014 € 0,00 per 100 kg melk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvangers van de melk.

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

  • 1 Melkgeitenhouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van geitenmelk geleverde hoeveelheden geitenmelk van € 0,05 per 100 kg geitenmelk. Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de heffing € 0,00 per 100 kg geitenmelk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvangers van de geitenmelk.

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

  • a. Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2010 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg melk.

  • b. Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en vanaf 1 april 2010 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,04 per 100 kg melk. Met ingang van 1 april 2013 bedraagt de heffing € 0,03 per 100 kg melk en met ingang van 1 april 2014 € 0,00 per 100 kg melk.

Artikel 5

[Vervallen per 03-05-2014]

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden geitenmelk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden geitenmelkproducten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg geitenmelk. Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de heffing € 0,00 per 100 kg geitenmelk.

Artikel 6

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 7

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2010 heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij.

Zoetermeer, 28 oktober 2009

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina