Regeling restauratie monumenten stadsherstellichamen

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 13-02-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 januari 2010, nr. WJZ/183934 (8269), houdende nadere regels voor het verstrekken van subsidie voor het restaureren van beschermde monumenten van stadsherstellichamen in de jaren 2009 en 2010 (Regeling restauratie monumenten stadsherstellichamen)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten;

 • b. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • c. stadsherstellichaam: organisatie die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezig houdt met verwerving, renovatie, restauratie en beheer van beschermde monumenten.

Artikel 2. Toepasselijke bepalingen Brim

[Vervallen per 01-01-2012]

De artikelen 8, 17, 24, 29 en 35, eerste lid, van het besluit zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat instandhouding telkens wordt gelezen als restauratie.

Artikel 3. Reikwijdte regeling

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de jaren 2009 en 2010 ten behoeve van de restauratie van beschermde monumenten of voor de aankoop en overdracht van beschermde monumenten met als doel de restauratie van deze monumenten.

 • 2 Voor de subsidie, bedoeld in het eerste lid, komen slechts in aanmerking stadsherstellichamen die in de jaren 2004 tot en met 2007 gebruik maakten van de vrijstelling van de heffing van vennootschapsbelasting voor woningbouwlichamen.

Artikel 4. Subsidieplafonds

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverstrekking is voor de jaren 2009 en 2010 jaarlijks een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen als bedoeld in de Leidraad Brim subsidiabele instandhoudingskosten, opgenomen als bijlage bij de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten, met dien verstande dat:

  • a. kosten uitsluitend subsidiabel zijn voorzover de werkzaamheden:

   • 1°. strekken tot restauratie van het beschermde monument en zijn monumentale waarden,

   • 2°. sober en doelmatig zijn,

   • 3°. technisch noodzakelijk zijn, en

   • 4°. de werkzaamheden zijn gericht op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies;

  • b. kosten voor werkzaamheden gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade subsidiabel zijn;

  • c. kosten voor werkzaamheden gericht op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen subsidiabel zijn;

  • d. kosten voor werkzaamheden gericht op reconstructie niet subsidiabel zijn, tenzij ze in uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van de minister ter versterking van de monumentale waarden gewenst zijn; en

  • e. kosten voor werkzaamheden die voortvloeien uit veranderd gebruik, alsmede kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op comfortverbetering niet subsidiabel zijn.

 • 2 Tevens zijn subsidiabel kosten voor zover deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de aankoop en de overdracht van beschermde monumenten.

Artikel 6. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2012]

Per stadsherstellichaam bedraagt het subsidiebedrag ten hoogste een percentage van € 4 miljoen dat wordt berekend aan de hand van de resultaten, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a, van het desbetreffende stadsherstellichaam ten opzichte van het totaal van die resultaten van alle ingediende aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 7. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-01-2012]

Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8. Indieningsvereisten

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een stadsherstellichaam dient één aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling in voor de jaren 2009 en 2010.

 • 2 De aanvraag voor subsidie bevat in ieder geval:

  • a. een overzicht van de resultaten vóór belastingen van het desbetreffende stadsherstellichaam van de jaren 2004 tot en met 2007 die blijken uit de desbetreffende jaarrekeningen;

  • b. de monumentnummers en adresgegevens van de te restaureren of aan te kopen beschermde monumenten; en

  • c. een raming van de kosten per beschermd monument, waarbij de restauratiekosten slechts de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 5 omvatten.

Artikel 9. Indieningstermijn

[Vervallen per 01-01-2012]

Een aanvraag wordt voor 1 maart 2010 ingediend.

Artikel 10. Verlening

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De minister beslist tegelijk op de aanvragen met toepassing van artikel 6.

 • 2 De minister beslist voor 1 april 2010 op de aanvragen en verleent subsidie met terugwerkende kracht voor de jaren 2009 en 2010.

 • 3 Indien het te verstrekken subsidiebedrag minder bedraagt dan € 25.000, stelt de minister de subsidie zonder subsidieverlening vast.

Artikel 11. Voorschotten

[Vervallen per 01-01-2012]

De minister verstrekt uiterlijk op 15 april 2010 aan de subsidieontvanger een voorschot ter hoogte van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 12. Vaststelling subsidie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De ontvanger van een subsidie waarvan het verleende bedrag € 25.000 of meer bedraagt, dient voor 1 oktober 2011 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van een overzicht waarin de monumentnummers staan vermeld ten behoeve waarvan de subsidie is besteed.

 • 3 Artikel 33 van het besluit is van overeenkomstige toepassing indien het verleende subsidiebedrag € 125.000 of meer bedraagt, met dien verstande dat:

  • a. aangewezen organisatie voor monumentenbehoud telkens wordt gelezen als stadsherstellichaam; en

  • b. de aanvraag tot vaststelling vergezeld gaat van een overzicht van totaal gemaakte restauratiekosten en, voor zover van toepassing en in redelijkheid, de kosten voor aankoop en overdracht, per beschermd monument waarvoor subsidie is verleend.

 • 4 De minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling restauratie monumenten stadsherstellichamen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina