Regeling vaststelling tenderperiode, thema’s en subsidieplafond 2010 (Innovatieprogramma Mooi Nederland)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 13-02-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 februari 2010, nr. BJZ2010003286 tot vaststelling tenderperiode, thema’s en subsidieplafond 2010 voor het Innovatieprogramma Mooi Nederland

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

De tweede periode waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland wordt vastgesteld op: 1 maart 2010 tot 1 juni 2010.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De thema’s, bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland, voor de periode, bedoeld in artikel 1, zijn:

thema 1: Identiteit van de compacte stad;

thema 2: Identiteit van energielandschappen, en

thema 3: Identiteit van weg en omgeving.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld op € 6,5 mln.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 februari 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina