Verordening Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 17-02-2013 t/m 31-12-2013

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009 houdende regels ter zake van de monitoring van Salmonella bij varkens (Verordening Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 11 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

: Productschap Vee en Vlees;

b.

bestuur

: bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

: voorzitter van het productschap;

d.

ondernemer

: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

varkenshouder

: ondernemer die al dan niet voor eigen rekening en risico vijf of meer varkens houdt;

f.

be- of verwerker

: ondernemer die zich toelegt op het slachten van varkens of op de be- of verwerking van varkensvlees;

g.

bedrijf

: vestiging met een Uniek Bedrijfsnummer als bedoeld in de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003, waar, anders dan voor educatieve doeleinden, vijf of meer varkens van 25 kilogram of meer worden gehouden dan wel een locatie die voor het zodanig houden bestemd is;

h.

varken

: dier behorende tot de familie der Suidae (Gray 1821);

i.

vleesvarken

: varken, bestemd voor de productie van varkensvlees;

j.

Salmonella

: alle Salmonellaserotypen die van belang zijn voor de volksgezondheid;

k.

Optical Density waarde

: Verhoudingsgetal afweerstoffen van het varken tegen Salmonella, vergeleken met standaard positief monsters, weergegeven als percentage, variërend tussen -20 en 300;

l.

periode

: viermaandelijks tijdvak, lopend van 1 januari tot en met 30 april, 1 mei tot en met 31 augustus en 1 september tot en met 31 december.

2. Monstername en onderzoek naar Salmonella

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De varkenshouder laat monsters nemen en onderzoeken van de op zijn bedrijf aanwezige of van zijn bedrijf afkomstige varkens, overeenkomstig de artikelen 3 en 5.

 • 2 De monsters worden geanalyseerd door een door de voorzitter erkend laboratorium. Het bestuur stelt bij besluit de erkenningsvoorwaarden en analysemethoden voor de laboratoria vast. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 De voorzitter kan, naast het onderzoek dat in opdracht van de varkenshouder of de be- of verwerker wordt verricht, steekproefsgewijs varkens, stallen, mest, karkassen en ander varkensmateriaal op het bedrijf of bij de be- of verwerker laten bemonsteren ten behoeve van kwantitatief dan wel kwalitatief onderzoek naar Salmonella.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De monstername bij vleesvarkens wordt in opdracht van de varkenshouder uitgevoerd:

  • a. op het bedrijf van de varkenshouder door een dierenarts, dan wel door een op aanwijzing van en onder controle van een dierenarts handelende dierenartsassistent als bedoeld in het Besluit paraveterinairen (Besluit van 23 september 1991, Staatsblad 526); of

  • b. aan de slachtlijn door een daartoe bevoegde medewerker van de be- of verwerker.

 • 2 Monstername bij vleesvarkens op het bedrijf wordt ten hoogste drie weken voorafgaand aan de afvoer naar de be- of verwerker verricht.

 • 3 Het aantal te nemen bloedmonsters wordt als volgt bepaald:

  Totaal aantal afgeleverde vleesvarkens per periode:

  Aantal te nemen bloedmonsters per periode:

  1 t/m 30

  0

  meer dan 30

  12

Artikel 5

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De varkenshouder laat de bloedmonsters door een erkend laboratorium onderzoeken op aanwezigheid van antistoffen tegen Salmonella. Van elk monster wordt de Optical Densitywaarde bepaald. De varkenshouder geeft de analyseresultaten van het onderzoek, uiterlijk binnen 10 werkdagen na monstername, door aan de voorzitter of een door de voorzitter aangewezen instantie.

Artikel 6

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Aan de hand van de analyseresultaten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt het bedrijf ingedeeld in een Salmonellacategorie.

 • 2 Het bestuur stelt bij besluit de wijze waarop de indeling in Salmonellacategorieën wordt bepaald, vast. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

3. Administratie

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 7

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 2 De varkenshouder is verplicht de administratie op inzichtelijke wijze in te richten en bij te houden zodat deze bij het uitoefenen van toezicht op eenvoudige wijze kan worden gecontroleerd.

4. Bijzondere bepalingen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De voorzitter kan namens het bestuur in uitzonderlijke gevallen en voor zo ver het doel van de verordening zich daartegen niet verzet, vrijstelling of op aanvraag ontheffing verlenen van de verplichtingen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 6.

 • 2 Aan een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften of voorwaarden worden verbonden.

 • 3 Een verleende ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan te allen tijde door de voorzitter worden ingetrokken.

5. Toezicht

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 9

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur bij besluit aangewezen dienst en door het bestuur aangewezen personen. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 Varkenshouders zijn verplicht:

  • a. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • b. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • c. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen te allen tijde toegang te geven ofte doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen waar, dan wel waarin, voorraden (waaronder begrepen varkens, karkassen, monsters, transportmiddelen, verpakkingsmateriaal en varkensvlees), tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen dan wel worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst en personen monsters nemen uit de voorraden van het bedrijf van de ondernemer (waaronder begrepen varkens, karkassen, monsters transportmiddelen, verpakkingsmateriaal en varkensvlees), ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en van de door het bestuur aangewezen dienst en personen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

7. Gegevensverwerking

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 11

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen bedrijfsgegevens van varkenshouders of be- of verwerkers, worden in handen gesteld van de voorzitter; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, de instantie, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening en de naleving van wettelijke voorschriften, niet verder bekendgemaakt.

 • 2 De door de voorzitter aangewezen instantie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, en de door het bestuur aangewezen dienst, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

 • 3 De voorzitter kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.

8. Slotbepalingen

[Vervallen per 22-06-2014]

Artikel 12

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009.

 • 3 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 28 oktober 2009

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina