Besluit instelling Audit Committee OCW 2010

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 22-08-2013 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 januari 2010, nr. AD/183728, houdende de instelling van het Audit Committee OCW 2010 (Besluit instelling Audit Committee OCW 2010)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel 8 van het Besluit taak DAD;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. MT-OCW: Managementteam van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2014]

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voor de advisering van de minister op het terrein van bedrijfsvoering en verantwoording een Audit Committee.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2014]

Het Audit Committee rapporteert aan de minister. De uitgaande stukken van het Audit Committee worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2014]

Het Audit Committee bepaalt zijn eigen werkwijze en onderlinge taakverdeling en legt dit vast in een huishoudelijk reglement.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2014]

 • 1 De bepalingen van dit besluit laten onverlet de taken en bevoegdheden van:

  • a. de directeur van de Auditdienst Rijk, zoals omschreven in het Besluit taak DAD, dan wel zoals die voortvloeien uit andere wettelijke regelingen; en

  • b. de directeur van de directie Financieel Economische Zaken, zoals omschreven in het Besluit Taak FEZ, dan wel zoals die voortvloeien uit andere wettelijke regelingen.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2014]

 • 1 Het Audit Committee bestaat uit de volgende leden:

  • de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tevens voorzitter van het Audit Committee;

  • de overige leden van het MT-OCW;

  • een van de directeuren van de Auditdienst Rijk;

  • de directeur Financieel Economische Zaken;

  • twee of meer niet-ambtelijke leden (de externe leden).

 • 3 Het secretariaat van het Audit Committee is belegd bij de directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2014]

De minister benoemt en verlengt op voordracht van de voorzitter de niet-ambtelijke leden. De voorzitter consulteert de Audit Committee leden alvorens een voordracht aan de minister te doen. De zittingstermijn van de niet ambtelijke leden bedraagt maximaal twee jaar. Zij kunnen telkens voor een periode van maximaal 2 jaar worden herbenoemd. Herbenoeming kan maximaal twee maal plaatsvinden. Ontslag van niet-ambtelijke leden binnen de zittingsduur kan slecht worden verleend door de minister.

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2014]

De niet-ambtelijke leden van het Audit Committee ontvangen een vaste vergoeding per jaar. De toepasselijke salarisschaal voor de niet-ambtelijke leden is schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De arbeidsduurfactor (deeltijdfactor) bedraagt 0,048.

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 28-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Audit Committee OCW 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina