Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2008

[Regeling vervallen per 19-01-2013.]
Geldend van 24-08-2008 t/m 18-01-2013

Besluit van de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad van 15 augustus 2008, houdende mandatering van enkele bevoegdheden van de Toezichtkamer (Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2008)

De Toezichtkamer;

Gelet op de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008;

Besluit:

§ 2. Mandaatverlening

[Vervallen per 19-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 19-01-2013]

  • 2 De secretaris kan ondermandaat verlenen.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 19-01-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 19-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 19-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2008.

Den Haag, 15 augustus 2008

J.A. Kamps

voorzitter

D. Haenen

secretaris

Terug naar begin van de pagina