Besluit vaststelling subsidieplafond 2010 Stichting Deltares

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-02-2011 t/m 31-12-2012

Besluit vaststelling subsidieplafond 2010 Stichting Deltares

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling Stichting Deltares;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid van de Subsidieregeling Stichting Deltares, wordt voor het jaar 2010 vastgesteld op € 53.000.000,–.

Het subsidieplafond omvat de subsidies van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Stichting Deltares.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling subsidieplafond 2010 Stichting Deltares.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina