Regeling vaststelling tenderperiode en subsidieplafond 2010 krachtens Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds

Geldend van 25-12-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 februari 2010, nr. BJZ2010002774 houdende vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond voor het jaar 2010 krachtens de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 1.2, vierde lid, en 1.5 van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Als periode in 2010 na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: 22 maart 2010 tot en met 29 april 2010.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de in dat lid genoemde periode, wordt vastgesteld op € 36.800.000.

  • 3 Van het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt € 1.000.000 gereserveerd voor aanvragen waarvan de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 200.000.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 februari 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina