Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (implementatie richtlijn nr. 2008/101/EG (handel in emissierechten luchtvaart))

Geldend van 24-02-2010 t/m heden

Wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet luchtvaart en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 (PbEU 2009, L 8) tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (handel in emissierechten luchtvaart)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter implementatie van richtlijn nr. 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 (PbEU 2009, L 8) tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten de in de Wet milieubeheer opgenomen regeling inzake handel in broeikasgasemissierechten uit te breiden tot luchtvaartactiviteiten alsmede enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet luchtvaart en de Wet op de economische delicten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

Een plan met maatregelen voor bewaking van en rapportage over emissies of tonkilometergegevens als bedoeld in artikel 3octies van richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275) dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet door het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit is goedgekeurd, wordt aangemerkt als een plan als bedoeld in artikel 16.39c onderscheidenlijk artikel 16.39j, derde lid, onder a, van de Wet milieubeheer dat is goedgekeurd overeenkomstig het daaromtrent bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer en geldt met terugwerkende kracht met ingang van de dag na de dag waarop het besluit tot goedkeuring op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel IVb

[Red: Wijzigt het bij koninklijke boodschap van 7 februari 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten, houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de luchtvaart (31 857).]

Artikel V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 21 januari 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de vierde februari 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina