Regeling subsidie KDC 2010–2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 05-02-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol (Regeling subsidie KDC 2010–2012)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • b. KDC: de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol;

  • c. plan van aanpak: plan van aanpak beheer KDC voor het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De minister kan op aanvraag per boekjaar subsidie verstrekken aan KDC voor het efficiënte beheer en de administratieve ondersteuning van het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s en projecten in het kader van de uitvoering van de Luchtvaartnota.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het boekjaar 2010 ten hoogste € 200.000 verminderd met de subsidie die voor de boekjaren 2009 en 2008 als subsidie op grond van de Subsidieregeling KDC is verstrekt.

 • 2 Een subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de boekjaren 2011 respectievelijk 2012 jaarlijks ten hoogste € 200.000 verminderd met de subsidie die in de twee aan 2011 respectievelijk 2012 voorafgaande boekjaren als subsidie op grond van de Subsidieregeling KDC onderscheidenlijk de onderhavige regeling is verstrekt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 KDC richt de subsidieaanvraag aan de minister, ter attentie van de Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend vóór 31 maart van het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3 De aanvraag bevat het bedrag van de gevraagde subsidie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten die KDC maakt ten behoeve van het efficiënte beheer en de administratieve ondersteuning van KDC.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren, indien:

 • a. het plan van aanpak naar het oordeel van de minister niet in overeenstemming is met de artikelen 2 of 6, of

 • b. door KDC vermogen is gevormd met de op basis van de subsidieregeling KDC of de onderhavige regeling verleende subsidie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst van de subsidieaanvraag over de subsidieverlening.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de datum waarop de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2 In de beschikking tot subsidieverlening wordt tevens de datum vermeld waarop de subsidie uiterlijk ambtshalve wordt vastgesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

 • a. er op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het desbetreffende jaar voldoende gelden ter beschikking worden gesteld, en

 • b. voor het resterende gedeelte van de begrote kosten van KDC jaarlijks door derden voldoende gelden worden verstrekt.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a. zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan, meldt KDC dit onverwijld schriftelijk bij de minister, ter attentie van de Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag, en

 • b. KDC toont desgevraagd, onder overlegging van in de beschikking tot subsidieverlening nader aan te geven bescheiden, aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat voldaan is aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2013]

Tegelijkertijd met de beschikking tot subsidieverlening wordt een beschikking tot bevoorschotting gegeven ter hoogte van 100% van de verleende subsidie.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013.

 • 3 Deze regeling blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van subsidies, op basis van deze regeling verleend, die voor de vervaldatum zijn verleend en op eventuele bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie KDC 2010–2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina