Besluit instelling commissie Toekomst Afsluitdijk

[Regeling vervallen per 31-12-2011.]
Geldend van 01-02-2011 t/m 30-12-2011

Besluit instelling commissie Toekomst Afsluitdijk

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2011]

Er is een commissie Toekomst Afsluitdijk, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2011]

De commissie heeft tot taak advies te geven aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de concept-voorkeursbeslissing over de renovatie van de Afsluitdijk en over de stappen die door het bestuurlijk overleg Afsluitdijk zullen worden gezet ter voorbereiding van de voorkeursbeslissing.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter NL-ingenieurs, voormalig minister van VROM, tevens voorzitter;

  • b. de heer drs. G.H.B. Verberg, lid Energieraad, voormalig hoofddirecteur Nederlandse Gasunie;

  • c. de heer prof. dr. P. Herman, bestuurslid Waddenacademie;

  • d. de heer prof.dr.ir. P. Vellinga, hoogleraar klimaatverandering, water en

   veiligheid aan de Wageningen Universiteit;

  • e. de heer A. Bhalotra, directeur Kuiper Compagnons (Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur);

  • f. mevrouw prof.dr. S.J.M.H. Hulscher, lid Innovatieplatform, hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Twente;

  • g. de heer H.J. Hazewinkel RA, commissaris Volker Wessels, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Volker Stevin;

  • h. de heer drs. F. Lemmink, financieel directeur bij Shell, voormalig directeur PPS Ministerie van Financiën.

 • 2 De leden worden benoemd tot het moment van opheffing van de commissie, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een ander lid benoemen.

 • 4 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris wordt na overleg met de voorzitter van de commissie aangewezen door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De secretaris is geen lid van de commissie en is voor zijn werkzaamheden enkel verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2011]

De leden ontvangen per vergadering een vergoeding op grond van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van € 251,21 voor de commissieleden en € 326,57 voor de voorzitter.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Na het uitbrengen van de adviezen, bedoeld in artikel 2, is de commissie opgeheven.

 • 2 De archiefbescheiden worden na opheffing van de commissie, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, opgenomen in het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2011.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling commissie Toekomst Afsluitdijk.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina