Instellingsbesluit deltacommissaris

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 02-02-2010 t/m 31-12-2011

Instellingsbesluit deltacommissaris

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • deltaprogramma: programma van maatregelen en voorzieningen van nationaal belang op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening, jaarlijks gelijktijdig met de begroting aangeboden door de minister aan de Staten- Generaal.

 • minister: Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Er is een deltacommissaris.

 • 2 De deltacommissaris is onder verantwoordelijkheid van de minister belast met het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van het deltaprogramma.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Tot de taken van de deltacommissaris behoren:

 • a. het jaarlijks doen van een voorstel voor het deltaprogramma en dit voorleggen aan de minister en de ministers wie het mede aangaat;

 • b. het bevorderen en voeren van bestuurlijk overleg met en het onderhouden van relaties met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;

 • c. het bewaken van de voortgang van de uitvoering van het deltaprogramma en daarover rapporteren en rechtstreeks adviseren aan de minister en de minister wie het mede aangaat;

 • d. het doen van voorstellen voor de agenda van de vergaderingen voor de betrokken onderraad van de ministerraad;

 • e. het doen van voorstellen aan bestuursorganen van de bij het deltaprogramma betrokken overheden om hun bevoegdheden in te zetten, indien dat de voortgang van het deltaprogramma ten goede komt en voor de realisatie daarvan noodzakelijk is;

 • f. het adviseren, bijstaan en vertegenwoordigen van de minister, in verband met het deltaprogramma en de uitvoering ervan;

 • g. het op verzoek bijstaan van de minister bij de behandeling van het deltaprogramma in het parlement, waarbij de deltacommissaris desgewenst het woord kan voeren over feiten en omstandigheden betreffende het deltaprogramma;

 • h. het nemen van initiatieven in het opbouwen en in stand houden van maatschappelijk, politiek en bestuurlijk draagvlak voor het deltaprogramma;

 • i. het bevorderen van de communicatie over het deltaprogramma.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De deltacommissaris heeft een eigen bureau ter ondersteuning van zijn werkzaamheden, eigen huisvesting en een budget dat toereikend is voor de hem toebedeelde taken. De middelen hiervoor worden verstrekt vanwege het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De deltacommissaris maakt waar mogelijk gebruik van de faciliteiten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 3 De archiefbescheiden van de deltacommissaris en zijn projectbureau worden na beëindiging van zijn werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Indien het besluit wordt geplaatst na 31 januari 2010, treedt het in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot 1 februari 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt op een door de Minister van Verkeer en Waterstaat te bepalen tijdstip.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit deltacommissaris.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina