Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten 2010

Geldend van 30-01-2010 t/m heden

Besluit van 20 januari 2010, houdende regels voor vergoedingen van luchtvaartnavigatiediensten ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1794/2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (PbEU L 341) (Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 december 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/1433 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de vergoedingenverordening en de artikelen 5.20, zesde en achtste lid, en 5.21, eerste en tweede lid, Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2009, nr. W09.09.0516/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 januari 2010, nr. CEND/HDJZ-2009/1629 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • NSA Amsterdam: gebied zoals gedefinieerd in de door LVNL uitgegeven luchtvaartgids, volume I, hoofdstuk ENR 6-2-5.

Artikel 2

In het vluchtinformatiegebied Amsterdam gelden de volgende heffingszones:

 • a. een «en route»-heffingszone voor luchtvaartnavigatiediensten die het hele vluchtinformatiegebied Amsterdam omvat,

 • b. een heffingszone voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten bestaande uit de volgende groep luchthavens: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.

§ 2. Vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten «en route»-verkeer

Artikel 3

LVNL draagt zorg voor de bekendmaking van het eenheidstarief dat de Eurocontrol-organisatie voor de «en route»-heffingszone vaststelt. Het eenheidstarief wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 4

De vergoeding voor luchtvaartnavigatiediensten voor «en route»-verkeer wordt binnen dertig dagen na de door de Eurocontrol-organisatie op de factuur vermelde datum door de desbetreffende gebruiker van luchtvaartnavigatiediensten in euro’s voldaan.

Artikel 5

Van de verplichting tot het betalen van de vergoeding voor luchtvaartnavigatiediensten voor «en route»-verkeer zijn naast de vluchten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de vergoedingenverordening, vrijgesteld de vluchten, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van deze verordening, met dien verstande dat:

 • a. opsporings- en reddingsvluchten door militaire luchtvaartuigen of traumahelikopters worden uitgevoerd;

 • b. onder humanitaire vluchten wordt verstaan: uitsluitend voor humanitaire doeleinden uitgevoerde vluchten die bedoeld zijn om hulpverleningspersoneel en hulpgoederen zoals voedsel, kleding, onderdak, medische en andere goederen tijdens of na een noodsituatie of ramp te vervoeren of om personen uit een plaats waar hun leven of gezondheid door die noodsituatie of ramp wordt bedreigd te evacueren naar een toevluchtsoord in dezelfde staat of een andere staat die bereid is dergelijke personen op te vangen, waarbij de aard van de vlucht wordt vermeld in het vliegplan van de desbetreffende vlucht.

§ 3. Vergoedingen plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten

Artikel 6

LVNL draagt zorg voor de bekendmaking van het eenheidstarief voor de heffingszone voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten. Het eenheidstarief wordt in de Staatscourant en in de luchtvaartpublicaties bekendgemaakt.

Artikel 7

De vergoeding voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten wordt door de desbetreffende gebruiker van luchtvaartnavigatiediensten in euro’s voldaan.

Artikel 8

 • 1 Van de verplichting tot het betalen van de vergoeding voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten zijn vrijgesteld:

  • a. vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd door officiële missies van regerende vorsten en hun directe familie, staatshoofden, regeringsleiders en ministers van de regering, waarbij de statusvermelding wordt vermeld in het vliegplan van de desbetreffende vlucht;

  • b. opsporings- en reddingsvluchten die door militaire luchtvaartuigen of traumahelikopters worden uitgevoerd;

  • c. trainingsvluchten die uitsluitend worden uitgevoerd voor het verkrijgen van een vergunning of bevoegdheidsverklaring voor cockpitpersoneel, voor zover het betreft het gedeelte van de vlucht dat tussenlandingen en onmiddellijke starts omvat, met uitzondering van de eerste en vervolgens elke vierde daarop volgende tussenlanding en onmiddellijke start;

  • d. humanitaire vluchten, als bedoeld in artikel 5, onder b.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel c, geldt niet ten aanzien van Amsterdam Airport Schiphol.

§ 4. Overige vergoedingen

Artikel 9

 • 1 De vergoedingenverordening is niet van toepassing op het NSA Amsterdam.

 • 2 Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt jaarlijks in overleg met de desbetreffende verleners van luchtvaartnavigatiediensten de vergoeding voor luchtvaartnavigatiediensten die worden verleend op luchthavens, bedoeld in artikel 5.21, eerste lid, van de Wet luchtvaart.

 • 3 Van de hoogte van de vergoeding wordt door LVNL mededeling gedaan in de Staatscourant en in de luchtvaartpublicaties.

 • 4 Onverminderd het tweede lid, is de vergoeding voor luchtvaartnavigatiediensten ten behoeve van burgerhelikoptervluchten in het NSA Amsterdam het quotiënt van de geraamde exploitatiekosten van desbetreffende verleners van luchtvaartnavigatiediensten, voor zover het betreft het NSA Amsterdam, en het voor dat jaar door die dienstverleners geraamde aantal burgerhelikoptervluchten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 januari 2010

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de negenentwintigste januari 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina