Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling PGO

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 30-01-2010 t/m 30-06-2011

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 januari 2010, nr. MC-U-2983372, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling PGO

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Subsidieregeling PGO juncto artikel 7 van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

Het subsidieplafond voor het verstrekken van projectsubsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 van het uit hoofde van artikel 3 van de Subsidieregeling PGO vastgestelde ‘Beleids- en beoordelingskader bij de Subsidieregeling PGO’ ter zake van aanvragen die tot 1 juli 2010 kunnen worden ingediend ten behoeve van projecten die worden uitgevoerd in de periode tot en met 2014, bedraagt € 3 miljoen voor het jaar 2011, € 5,5 miljoen voor het jaar 2012, € 7 miljoen voor het jaar 2013 en € 8,5 miljoen voor het jaar 2014.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina