Besluit mandaat en machtiging KVNR en Stichting Scheepvaart Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 31-12-2014 t/m 31-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, van 20 januari 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/20 sector SCH, tot verlening van mandaat en machtiging aan de directeur van het Bureau van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders voor de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages in de zeescheepvaart en waterbouw (Besluit mandaat en machtiging KVNR en Stichting Scheepvaart Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • KVNR: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders te Rotterdam;

 • O&O-fonds: Opleidings- en Onderwijsfonds van de Stichting Scheepvaart;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • Stichting Scheepvaart: Stichting Scheepvaart te Amsterdam.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Aan de directeur van het Bureau van de KVNR wordt mandaat verleend om namens de Minister besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart.

 • 2 De directeur van het Bureau van de KVNR kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende medewerkers of aan de directeur van de Stichting Scheepvaart.

 • 3 De directeur van de Stichting Scheepvaart kan, van het aan hem krachtens het tweede lid verleende ondermandaat, ondermandaat verlenen aan medewerkers van het O&O-fonds.

 • 4 Aan de directeur van het bureau van de KVNR wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 5 De directeur van het bureau van de KVNR kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende medewerkers of aan de directeur van de Stichting Scheepvaart.

 • 6 De directeur van de Stichting Scheepvaart kan de aan hem krachtens het vijfde lid verleende machtiging verlenen aan medewerkers van het O&O-fonds.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Aan de directeur van het Bureau van de KVNR wordt mandaat verleend om in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart namens de Minister beslissingen op bezwaar te nemen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De directeur van het Bureau van de KVNR kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende medewerkers of aan de directeur van de Stichting Scheepvaart, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde persoon is genomen.

 • 3 De directeur van de Stichting Scheepvaart kan, van het aan hem krachtens het tweede lid verleende ondermandaat, ondermandaat verlenen aan medewerkers van het O&O-fonds.

 • 4 Aan de directeur van het Bureau van de KVNR wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 5 De directeur van het Bureau van de KVNR kan de in het vierde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende medewerkers of aan de directeur van de Stichting Scheepvaart.

 • 6 De directeur van de Stichting Scheepvaart kan de aan hem krachtens het vijfde lid verleende machtiging verlenen aan medewerkers van het O&O-fonds.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde mandatarissen oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot: DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokkene.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging KVNR en Stichting Scheepvaart Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart.

Het besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage als bedoeld in artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Algemene instructie

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde mandatarissen verzenden op verzoek een afschrift van de subsidieaanvraag, van het op een subsidieaanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van een op het bezwaarschrift genomen besluit aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • 2. De in artikel 2 bedoelde mandatarissen onderzoeken ten aanzien van ieder besluit tot subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

 • 3. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde medewerkers treden halfjaarlijks in overleg met de ambtenaren van de directie Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over hun uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart.

 • 4. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde mandatarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de Minister van Infrastructuur en Milieu desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 5. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde mandatarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart en melden deze tijdig aan het hoofd van de directie Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Terug naar begin van de pagina