Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Groningen periode (1930) 1931–1985 (1986)

Geldend van 29-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2010, nr. DBV/IenA/I , houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Groningen, over de periode (1930) 1931–1985 (1986)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven over te brengen archiefbescheiden van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Groningen, over de periode (1930) 1931–1985 (1986), die zijn opgenomen in de inventaris onder de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

Inventarisnummer:

Niet openbaar vóór 1 januari:

61, 115

2010

32–33, 62–63, 116, 398–400, 424, 463

2011

10, 47, 117–118, 430, 482

2012

1, 119–120, 122

2013

121, 123

2014

64, 124, 401

2015

65, 125–126

2016

127–128

2017

66–67

2018

68–69, 130

2019

129

2020

70, 131–134, 431

2022

11–12, 135–136, 402, 432

2023

137–138, 433

2024

139–140, 403, 414

2025

13, 141, 415, 425

2026

434

2027

36, 464–465

2028

71–72, 142–143

2029

73, 144

2030

74, 146, 416–417, 466–467

2032

14–15, 37, 45–46, 75–76, 145, 147–148, 435, 483–484

2033

149–151, 468

2034

77, 153, 418, 469–470

2035

16–18, 152, 154–157, 377, 472

2036

78, 376, 379, 427, 436, 473

2037

79, 158, 378, 380, 437

2038

19, 159–163, 474

2039

20–21, 164–166, 168, 475

2040

169, 172–175, 381–382, 426

2041

38, 167, 170–171, 176, 438, 476

2042

48, 177–179

2043

39, 80, 180, 407, 439–440

2044

181–182, 408, 419, 441–442

2045

81, 183–185, 443

2046

186–188, 444–445, 447–448

2047

2, 49, 189–196, 202, 204, 206, 404, 420, 446, 477

2048

22–23, 40, 82–83, 197–201, 203, 205, 207, 210, 214, 216–217, 449

2049

3, 41, 50–51, 211–212, 215, 218–220, 222–223, 226, 229–230, 237–241, 405, 450

2050

24, 52–53, 84, 208–209, 213, 221, 224–225, 227–228, 231–236, 242–245, 247–248, 250, 254–257, 409, 421–422, 451

2051

4, 246, 249, 253, 258–259, 262–263, 267, 423

2052

5, 25, 86–88, 251–252, 260–261, 264, 266, 268–269, 271, 274–275, 284, 410, 452–453

2053

6, 26–27, 54, 85, 89–90, 265, 270, 272, 276–280, 282–283, 285, 289–292, 299–300, 307, 383–385, 387, 389–391, 393–395, 454, 478

2054

7, 42, 91–93, 273, 281, 286, 288, 294–298, 301–306, 308, 313, 317, 321, 323, 386, 388, 392, 406, 455

2055

29, 94–98, 309–312, 315–316, 319–320, 325, 331–332, 345, 396, 429, 456–457

2056

28, 99–101, 287, 314, 322, 324, 326, 328, 330, 335–337, 339–340, 342–344, 346–347, 349, 352, 360, 458–459

2057

8, 30–31, 43, 55, 58–60, 102–104, 318, 327, 329, 333–334, 338, 341, 348, 351, 353–355, 358–359, 361–362, 371, 373–374, 411, 460–461, 479–480

2058

44, 56–57, 105–111, 350, 363–370, 372, 412–413, 462

2059

356–357, 428

2060

375

2061

293

2062

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden is slechts mogelijk na ondertekening van het door het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven gehanteerde formulier ‘Raadpleging niet-openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij deze regeling gevoegd.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden uit dossiers waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de rijksarchivaris in de provincie Groningen. De rijksarchivaris in de provincie Groningen kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Raadpleging niet-openbare archiefbescheiden

Bijlage 246188.png

Ondergetekende .....

Bezoekersnummer .....

vraagt toestemming tot het raadplegen van

Nr.

Omschrijving ¹

 
 
 
 
 
 

¹ De te raadplegen bescheiden nauwkeurig aangeven, zo mogelijk met bestands- of toegangsnummer en inventarisnummer.

in verband met een onderzoek betreffende

.....

.....

en ten behoeve van .....

De toestemming tot raadpleging wordt gevraagd voor de periode

van .....

tot en met .....

Hij/zij verklaart

  • 1. bekend te zijn met het feit dat de hierboven genoemde bescheiden van openbaarheid zijn uitgesloten en dat hem/haar het recht tot inzage ervan bij wijze van uitzondering wordt verleend voor een beperkte periode;

  • 2. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel te zullen aanwenden en niets daarvan te zullen publiceren of op andere wijze openbaar maken wat strijdig is met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, afbreuk doet aan de belangen van de Staat, of strekt tot onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel derden;

  • 3. geen fotografische of andere reprodukties van bovengenoemde of bescheiden of gedeelten daarvan te zullen (doen) maken dan met toestemming van de rijks-, c.q. gemeentearchivaris; aan het verlenen van een dergelijke toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden;

  • 4. niet tot openbaarmaking van enige gegevens uit bovengenoemde archiefbescheiden te zullen overgaan dan met schriftelijke toestemming van de rijks- c.q. gemeentearchivaris; aan wie hij/zij de openbaar te maken passages vooraf zal voorleggen;

  • 5. overige gegevens, die hem/haar ter kennis zullen komen als gevolg van de raadpleging van bovengenoemde archiefbescheiden en voor de openbaarmaking waarvan geen toestemming is verkregen, slechts voor eigen studie te zullen gebruiken en niet aan derden mededelen;

  • 6. aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van verspreiding van de hierboven genoemde informatie;

  • 7. het rijk c.q. de gemeente Groningen te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van enige door hen geleden of te lijden schade tengevolge van de raadpleging door de verzoeker.

   

Datum .....

Handtekening .....

Terug naar begin van de pagina