Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

[Regeling vervallen per 25-05-2016.]
Geldend van 26-03-2010 t/m 24-05-2016

Besluit van 15 januari 2010 houdende wijziging van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2009, kenmerk VGP/VC 2969122, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikelen 4, eerste en derde lid, 5, tweede lid, 6 en 32a van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 2009, nr. W13.09.0482/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2010, VGP/VC 2978173, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 25-05-2016]

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.]

Artikel III

[Vervallen per 25-05-2016]

Artikel 3a van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, zoals die luiden direct voorafgaande aan het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, blijven van toepassing ten aanzien van attractie- en speeltoestellen die onderwerp zijn van een juridische procedure, tot in die procedure onherroepelijk is beslist.

Artikel IV

[Vervallen per 25-05-2016]

Dit besluit treedt in werking acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 januari 2010

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de negenentwintigste januari 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina