Regeling registratieformulier antidiscriminatievoorzieningen

Geldend van 02-11-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari 2010, nr. 2010-0000023760, CZW/WSG, tot vaststelling van het registratieformulier voor klachten over discriminatie en intrekking van de Stimuleringsregeling professionalisering antidiscriminatiebureaus (ADB’s)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling registratieformulier antidiscriminatievoorzieningen

Rapportage ten behoeve van de gemeente

 

Naam antidiscriminatievoorziening

 

Jaar van registratie

 

1. Totaal aantal klachten dat bij de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening is gemeld

 

Klacht van ingezetene van deze gemeente

Klacht van niet-ingezetene over voorval in deze gemeente

Totaal

over voorval in deze gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Totaal

         

2a. Wettelijke discriminatiegronden1

 

Klacht van ingezetene van deze gemeente

Klacht van niet-ingezetene over voorval in deze gemeente

Totaal

over voorval in deze gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Ras

         

Nationaliteit

         

Handicap/chronische ziekte

         

Leeftijd

         

Seksuele gerichtheid

         

Geslacht

         

Arbeidsduur

         

Arbeidscontract vast/tijdelijk

         

Burgerlijke staat

         

Godsdienst

         

Levensovertuiging

         

Politieke gezindheid

         

Totaal

         

2b. Specifieke subcategorieën2

 

Klacht van ingezetene van deze gemeente

Klacht van niet-ingezetene over voorval in deze gemeente

Totaal

over voorval in deze gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Antisemitisme

         

Moslimdiscriminatie

         

2c. Niet-wettelijke gronden3

 

Klacht van ingezetene van deze gemeente

Klacht van niet-ingezetene over voorval in deze gemeente

Totaal

over voorval in deze gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Overig (niet-wettelijke) gronden

         

Onbekend

         

3. Maatschappelijk terrein

 

Klacht van ingezetene van deze gemeente

Klacht van niet-ingezetene over voorval in deze gemeente

Totaal

over voorval in deze gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Arbeidsmarkt

         

Buurt/wijk

         

Collectieve voorzieningen

         

Commerciële dienstverlening

         

Horeca/amusement

         

Huisvesting

         

Media en reclame

         

Onderwijs

         

Politie/OM/Vreemdelingen-dienst

         

Privésfeer

         

Publieke/politieke opinie

         

Sport/recreatie

         

Openbare ruimte/publiek domein

         

Overig

         

Onbekend/n.v.t.

         

Totaal

         

4. Aard4

 

Klacht van ingezetene van deze gemeente

Klacht van niet-ingezetene over voorval in deze gemeente

Totaal

over voorval in deze gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Omstreden behandeling

         

Vijandige bejegening

         

Geweld

         

Bedreiging

         

Overig

         

Onbekend

         

Totaal

         

5. Klachtbehandeling5

 

Klacht van ingezetene van deze gemeente

Klacht van niet-ingezetene over voorval in deze gemeente

Totaal

over voorval in deze gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Registratie¹

         

Advies/informatie

         

Beïnvloeding beleid

         

Bemiddeling

         

Bijstaan in procedures

         

Doorverwijzing

         

Eigen onderzoek ADV

         

Overig

         

Totaal

         

¹ De werkwijze ‘registratie’ betekent dat de klachtbehandeling heeft bestaan uit het registreren van de klacht of melding en uit het geven van een korte reactie (telefonisch of per e-mail).

 1. Niet-wettelijke gronden: zie tabel 2c. Het totaal van de klachten vermeld in tabel 2a plus tabel 2c kan afwijken van het totaal aantal binnengekomen klachten, vermeld in tabel 1. Een klacht kan namelijk betrekking hebben op meer dan één categorie. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen deze totalen.

  Tabel 2b bevat een specificatie van klachten die reeds in tabel 2a of 2c zijn genoemd. Tabel 2b is bedoeld om discriminatie van specifieke groepen zichtbaar te maken.

  ^ [1]
 2. Tabel 2b bevat een specificatie van klachten die reeds in tabel 2a of 2c zijn genoemd. Tabel 2b is bedoeld om discriminatie van specifieke groepen zichtbaar te maken.

  ^ [2]
 3. Het totaal van de klachten vermeld in tabel 2a plus tabel 2c kan afwijken van het totaal aantal binnengekomen klachten, vermeld in tabel 1. Een klacht kan namelijk betrekking hebben op meer dan één categorie. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen deze totalen.

  ^ [3]
 4. Een klacht kan betrekking hebben op meerdere categorieën in deze tabel. Het totale aantal van tabel 4 kan dus groter zijn dan het totale aantal klachten, vermeld in tabel 1.

  ^ [4]
 5. Per klacht kunnen meerdere wijzen van klachtbehandeling worden toegepast en geregistreerd. Daarbij kan de wijze van klachtbehandeling niet of niet volledig ingevuld zijn voor de op het moment van rapportage nog lopende klachten. Het totale aantal geregistreerde werkwijzen van klachtbehandeling kan om die redenen dan ook afwijken van het totale aantal klachten, vermeld in tabel 1.

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina