Besluit aanwijzing en bekendmaking besmette zone en bufferzone ex art. 11, eerste [...] chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Boskoop)

[Regeling vervallen per 07-03-2012.]
Geldend van 19-03-2010 t/m 06-03-2012

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 januari 2010, nr. 110285, houdende aanwijzing en bekendmaking van een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Boskoop)

Artikel 1

[Vervallen per 07-03-2012]

  • 1 In en rondom de gemeente Boskoop worden een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 11, tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) vastgesteld.

  • 2 De onderscheiden zones zijn aangegeven op de kaart, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

  • 3 Voor zover productieplaatsen gedeeltelijk binnen de aangegeven zones vallen, is de zone op de gehele productieplaats van toepassing.

  • 4 Het is een ondernemer verboden op of na 1 juni 2010 de in de bijlage 2 genoemde planten buiten de zones te brengen, indien niet na 18 maart 2010 en voor 1 juni 2010 een aanvullende officiële zorgvuldige inspectie naar tekenen van het schadelijke organisme op zijn bedrijf heeft plaatsgevonden. De inspectie van de in bijlage 2 genoemde planten omvat in ieder geval een destructieve bemonstering. Indien geen aanvullende officiële zorgvuldige inspectie heeft plaatsgevonden voor 1 juni 2010, mogen de in de bijlage 2 genoemde planten niet buiten de zones worden gebracht dan nadat alsnog een aanvullende officiële zorgvuldige inspectie is uitgevoerd.

Artikel 2

[Vervallen per 07-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage zal worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage en het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en die verder kan worden ingezien op de website www.minlnv.nl/pd

Den Haag, 22 januari 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1

[Vervallen per 07-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag, op het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en is gepubliceerd op www.minlnv.nl/pd.]

Bijlage 2

[Vervallen per 07-03-2012]

Planten, als bedoeld in artikel 1, vierde lid:

Loofbomen en struiken

En de soorten: Pinus spp. en Cryptomeria spp.

Terug naar begin van de pagina