Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2010)

Geldend van 24-01-2010 t/m heden

Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2010)

De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid15 en 16 van de Loodsenwet;

Besluit:

Artikel II

Het bestuur van de regionale loodsencorporatie Scheldemonden plaatst de tot die regionale loodsencorporatie behorende registerloodsen, met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht is, in de artikel 10 genoemde bevoegdheden, zodanig dat de krachtens artikel 10 toegekende bevoegdheid zoveel mogelijk overeenkomt met de bevoegdheid van de registerloods op de dag voorafgaande aan de inwerkingtredingsdatum van deze verordening.

Artikel III

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 3 november 2009 te Vlissingen.

De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie

Terug naar begin van de pagina