Wijzigingsregeling Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen

Geldend van 01-08-2001 t/m heden

Wijzigingsregeling Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op de artikelen 218, dertiende lid, onderdeel 8, 221, tweeënveertigste lid, onderdeel 20, 223, elfde lid, onderdeel 9, 231, eerste lid, 237, en 317, derde lid, van het Vissersvaartuigenbesluit;

Besluit:

Artikel II

De kapitein draagt ervoor zorg dat de medische uitrusting uiterlijk op het moment van de eerstvolgende inspectie van die uitrusting in overeenstemming is met de Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen zoals die luidt na de inwerkingtreding van deze regeling. Tot dat moment mogen vissersvaartuigen uitgerust blijven met medische uitrusting voorgeschreven door de Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt voor Nederland en Aruba in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en voor de Nederlandse Antillen op een nader te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina