Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en België over de terbeschikkingstelling [...] veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 23-01-2010 t/m heden

Wet van 21 januari 2010 tot goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 31 oktober 2009 te Tilburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden en voorts dat het noodzakelijk is enige wettelijke voorzieningen te treffen teneinde uitvoering te geven aan genoemd verdrag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 31 oktober 2009 te Tilburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, waarvan de Nederlandse en Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 2009, 202, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 2

  • 1 De Nederlandse wet is niet van toepassing op vrijheidsbeneming ondergaan ten gevolge van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen in de penitentiaire inrichting te Tilburg, overeenkomstig het in artikel 1 genoemde verdrag.

Artikel 3

  • 1 Het begeleid vervoer over Nederlands grondgebied van de gedetineerden, bedoeld in het in artikel 1 genoemde verdrag, van en naar de penitentiaire inrichting te Tilburg geschiedt in opdracht van de directeur van de penitentiaire inrichting te Tilburg door en onder de bewaking van door Onze Minister van Justitie aangewezen Nederlandse ambtenaren.

  • 2 De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd alle dienstige maatregelen te nemen ter beveiliging van de gedetineerden en ter voorkoming van hun ontvluchting.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 21 januari 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie

,

N. Albayrak

De Minister van Buitenlandse Zaken

,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2010

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina