Tariefbeschikking DBC GGZ

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 20-01-2010 t/m 31-12-2010

Tariefbeschikking DBC GGZ

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

gelet op:

artikel 35 en 52, vijfde lid, van de Wmg

en op basis van de beleidsregel:

DBC-Tarifering behandeling en verblijf in de curatieve geestelijke gezondheidszorg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

  • 1. alle vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en gz-psychologen;

  • 2. alle niet gebudgetteerde instellingen voor de curatieve ggz;

  • 3. alle gebudgetteerde instellingen voor de curatieve ggz;

aan:

alle zorgverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

in rekening mogen brengen:

de prestaties en bijbehorende bedragen (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Daarbij geldt dat

  • voor alle hiervoor onder 1 en 2 genoemde zorgaanbieders maximaal de bedragen vermeld achter de desbetreffende productgroep voor behandeling en voor verblijf in rekening kunnen worden gebracht;

  • voor de onder 3 genoemde zorgaanbieders de vermelden bedragen achter de desbetreffende productgroep voor behandeling en voor verblijf (zoals omschreven in de bijlage bij beleidsregel CI-1066 Productstructuur DBC GGZ) in rekening kunnen worden gebracht met inachtneming van het voor die betreffende instelling geldende verrekenpercentage.

De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking van 5 juni 2009 wordt met de afgifte van deze tariefbeschikking beperkt tot 1 januari 2010.

Zie bijgevoegde toelichting.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

M.S. Mulder

directeur Zorgmarkten Cure

Terug naar begin van de pagina