Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008

Geldend van 21-01-2010 t/m heden

Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

In vergadering bijeen op 22 juli 2009 (C-207.9),

Op grond van artikel 8, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 4, 25, 26, 30 tot en met 34, 36, 37, 39, 41, 44 tot en met 46, 48 tot en met 54, 56 tot en met 62, 64, 66, 68 en 121 tot en met 128 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Algemene wet Bestuursrecht en mede gelet op Richtlijn 91/414/EEG en Richtlijn 89/8/EG;

Overwegende dat het wenselijk is het Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008 aan te passen;

Besluit de volgende regeling te treffen:

Artikel I

 • A [Red: Wijzigt het Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008.]

 • B

  • I. De volgende formulieren en toelichtingen worden ingetrokken:

   • (i) Aanvraagformulier VU, alsmede de toelichting daarop

   • (ii) Aanvraagformulier VUB, alsmede de toelichting daarop

   • (iii) Aanvraagformulier AP

   • (iv) Aanvraagformulier Va

   • (v) Aanvraagformulier Vg

   • (vi) Toelichting op de formulieren ‘Verzoek om inlichtingen’ Va en Vg.

  • II. [Red: Wijzigt het Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008.]

 • C [Red: Wijzigt het Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008.]

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Wageningen, 7 januari 2010

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

,

voorzitter

,

D. K. J. Tommel

Terug naar begin van de pagina