Regeling indexering algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren

[Regeling vervallen per 11-07-2012.]
Geldend van 22-01-2010 t/m 10-07-2012

Regeling van de Minister van Justitie van 5 januari 2010, nr. 5636244/10, houdende vaststelling van de hoogte van de onkostenvergoeding als bedoeld in het Besluit onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren (Regeling indexering algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren)

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2012]

De bedragen van de algemene onkostenvergoeding als bedoeld in artikel 1 tot en met artikel 6 van het Besluit onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2012]

De indexering van de algemene onkostenvergoeding wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari van het betreffende kalenderjaar toegepast.

Artikel 3

[Vervallen per 11-07-2012]

  • 1 Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2003 wordt met 2,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 1 genoemd bedrag.

  • 2 Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2004 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 2 genoemd bedrag.

  • 3 Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2005 wordt met 0,75% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 3 genoemd bedrag

  • 4 Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2006 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 4 genoemd bedrag.

  • 5 Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2007 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 5 genoemd bedrag.

Artikel 4

[Vervallen per 11-07-2012]

De artikelen in deze regeling treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Artikel 5

[Vervallen per 11-07-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 januari 2010

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina