Regeling Tariefbeschikking Overige producten GGZ Zvw

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 19-01-2010 t/m 31-12-2010

Regeling Tariefbeschikking Overige producten GGZ Zvw

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel overige producten GGZ Zvw

en gelet op:

artikel 35 jo.52, vijfde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

ambtshalve besloten:

dat met ingang van 1 januari 2010 rechtsgeldig

door:

  • vrijgevestigde zorgaanbieders die curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren, voor zover deze zijn ingeschreven in een Big-register;

  • gebudgetteerde instellingen die curatieve GGZ als bedoeld in de Zvw leveren;

  • niet-gebudgetteerde instellingen die curatieve GGZ als bedoeld in de Zvw leveren;

en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c , sub 2, Wmg

aan:

alle ziektekostenverzekeraars, alle (niet) verzekerden en de overige partijen genoemd in de prestatieomschrijvingen die zijn opgenomen in de bijlage

prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro’s):

maximaal de bedragen vermeld in de bijlage of waarnaar wordt verwezen in de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw, in rekening kunnen worden gebracht voor de betreffende overige producten. Deze maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Overig

[Vervallen per 01-01-2011]

De overige producten en bijbehorende tarieven worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften en beperkingen genoemd in de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw.

De overige producten en bijbehorende tarieven worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften genoemd in de Regeling declaratiebepalingen DBC GGZ.

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.

De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking 450-09-02 van 5 juni 2009 wordt met de onderhavige beschikking beperkt tot 1 januari 2010.

Bezwaar

[Vervallen per 01-01-2011]

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via email), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

M.S. Mulder

directeur Zorgmarkten Cure

Bijlage 1. – Overzicht prestaties en tarieven overige producten

[Vervallen per 01-01-2011]

1. Onderzoeken en rapportages

[Vervallen per 01-01-2011]

Code

Omschrijving

Tarief

119015

Onderzoek en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met verplichtingen uit levensverzekeringen en particuliere inkomensverzekeringen;

op verzoek van

1. verzekeringsmaatschappijen;

2. arbodiensten;

3. verzekeringnemer/verzekerde of diens vertegenwoordiger;

welke in rekening worden gebracht aan

de verzoeker.

€ 340,12

119018

Onderzoek en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met de uitvoering van sociale zekerheidswetgeving;

op verzoek van

1. het orgaan dat is belast met de uitvoering van sociale zekerheidswetgeving;

2. arbodiensten;

3. de betrokkene, of diens vertegenwoordiger

welke in rekening worden gebracht aan

de verzoeker.

€ 272,71

119020

Keuring en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met de rijvaardigheid;

op verzoek van

het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

welke in rekening worden gebracht aan

de te keuren persoon (de houder of aanvrager van het rijbewijs).

€ 189,35

119021

Keuring en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met de rijvaardigheid;

op verzoek van

de politie

welke in rekening worden gebracht aan

het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

€ 302,04

119034

Uitgebreid onderzoek en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met behandeling van sociale zekerheidsgeschillen door rechtbanken, alsmede institutionele geschillencommissies/beroepsinstanties en hun hoger beroepsinstanties.

op verzoek van

1. de rechtsprekende instantie;

2. de partijen in het geschil;

welke in rekening worden gebracht aan

verzoeker

€ 340,12

119035

Beperkt onderzoek en rapportage ter beoordeling van de gezondheid in verband met behandeling van sociale zekerheidsgeschillen door rechtbanken en Centrale Raad van Beroep, alsmede institutionele geschillencommissies/beroepsinstanties en hun hoger beroepsinstanties.

op verzoek van

3. de rechtsprekende instantie;

4. de partijen in het geschil;

welke in rekening worden gebracht aan

verzoeker

€ 135,84

119047

Spreekuur per klokuur voor medewerkers van organen die op grond van hun wettelijke taak of statuten zorggerelateerde hulpverlening bieden, doch die niet kunnen worden aangemerkt als zorgaanbieder in de zin van de Wmg (bijv. scholen voor speciaal onderwijs, bureaus voor alcoholisme)

op verzoek van

de hulpverlenende instantie

in rekening te brengen aan

verzoeker

€ 44,25

119049

Forensisch-psychiatrisch gewoon rapport. Het psycho-diagnostisch onderzoek ten behoeve van deze rapporten kan afzonderlijk in rekening worden gebracht, ook wanneer dit voor de psychiater/zenuwarts zelf wordt verricht

€ 401,35

119050

Forensisch-psychiatrisch uitgebreid rapport na klinische observatie Het psychodiagnostisch onderzoek ten behoeve van deze rapporten kan afzonderlijk in rekening worden gebracht, ook wanneer dit door de psychiater/zenuwarts zelf wordt verricht

€ 599,45

119051

Telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts in het kader van de sociale zekerheidswetgeving

€ 25,62

119052

Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts in het kader van de sociale zekerheidswetgeving

€ 59,89

2. Andere overige producten

[Vervallen per 01-01-2011]

Code

Omschrijving

Tarief

194028

Individuele preventie bij hoog risico groepen per uur, als bedoeld in artikel 3.3 van de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw

€ 78,42

194071

Medicijnkosten methadon per maand, als bedoeld in artikel 3.2 van de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw

€ 17,75

Terug naar begin van de pagina