Instellingsbesluit Comité Binnenvaartveiligheid

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Instellingsbesluit Comité Binnenvaartveiligheid

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder staatssecretaris: Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een Comité Binnenvaartveiligheid.

 • 2 Het Comité Binnenvaartveiligheid heeft tot taak:

  • a. het monitoren van de Risico Top 5, genoemd in de Beleidsbrief Binnenvaart, zonodig leidend tot:

  • b. het actualiseren en bijstellen van de Risico Top 5;

  • c. het signaleren van knelpunten en het daarover rapporteren aan de staatssecretaris.

Artikel 3. Instellingsduur

 • 1 De instellingsduur van het Comité Binnenvaartveiligheid loopt tot en met 31 december 2011.

 • 2 Voor 1 oktober 2011 vindt een evaluatie plaats op basis waarvan de staatssecretaris besluit of de instellingsduur van het Comité Binnenvaartveiligheid wordt verlengd.

Artikel 4. Samenstelling CBV

 • 1 Het Comité Binnenvaartveiligheid staat onder voorzitterschap van dr. J. Blokland.

 • 2 Elk van de volgende organisaties kan een lid van het Comité aanwijzen:

  • a. het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart;

  • b. Kantoor Binnenvaart;

  • c. de EVO;

  • d. de Stichting Recreatietoervaart Nederland;

  • e. REAAL verzekeringen;

  • f. het Scheepvaart en Transport College;

  • g. Deltalinqs.

 • 3 De staatssecretaris wijst een ambtenaar aan als secretaris alsmede twee andere ambtenaren als leden. Zij hebben in het Comité adviserende stem.

Artikel 6. Beheer bescheiden

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het Comité Binnenvaartveiligheid geschiedt op een gelijke wijze als die betreffende de bescheiden van het Ministerie. Na ommekomst van de instellingsduur van het Comité worden de archiefbescheiden overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7. Budget Comité

Ten behoeve van de werkzaamheden van het Comité Binnenvaartveiligheid stelt de staatssecretaris jaarlijks een budget vast. Uitgaven die het Comité Binnenvaartveiligheid doet komen voor rekening van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, voorover deze uitgaven zijn goedgekeurd door de Directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Artikel 8. Vergoeding

 • 3 De overige leden ontvangen geen vergoeding.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Comité Binnenvaartveiligheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina