Tariefbeschikking Dyslexiezorg

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 19-01-2010 t/m 31-12-2010

Tariefbeschikking Dyslexiezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van de beleidsregels:

Beleidsregel dyslexiezorg

en gelet op:

artikel 35 jo. artikel 52 lid 5 Wmg

ambtshalve besloten:

dat met ingang van 1 januari 2010 rechtsgeldig

door:

• kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen-generalist, die geregistreerd zijn bij hun beroepsvereniging, t.w. respectievelijk het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO);

• zorgaanbieders in de curatieve GGZ als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ en artikel 1 Regeling Instructie DBC-registratie GGZ, voor zover deze binnen het kader van de DBC-spelregels1 benoemd zijn als hoofdbehandelaar;

• en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c sub 2, van de Wmg

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

de navolgende prestatiebeschrijving

[Vervallen per 01-01-2011]

de zorg inhoudende de diagnose en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie bij kinderen van zeven jaar of ouder die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het ‘Protocol Dyslexie, diagnostiek en behandeling’ (Blomert 2006)

in rekening kan worden gebracht

[Vervallen per 01-01-2011]

het maximumtarief van:

Code

Omschrijving productgroep

Onderscheidende activiteit

Tarief behandelgroep

007

Diagnostiek – vanaf 0 tot en met 99 minuten

 

€ 130

008

Diagnostiek – vanaf 100 tot en met 199 minuten

 

€ 271

009

Diagnostiek – vanaf 200 tot en met 399 minuten

 

€ 501

162

Diagnostiek – vanaf 400 tot en met 799 minuten

 

€ 975

163

Diagnostiek – vanaf 800 tot en met 1199 minuten

 

€ 1.760

164

Diagnostiek – vanaf 1200 minuten

 

€ 2.545

040

Overige kindertijd – vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.044

041

Overige kindertijd – vanaf 800 tot en met 1799 minuten

 

€ 2.154

042

Overige kindertijd – vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

 

€ 3.954

135

Overige kindertijd – vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

 

€ 6.345

175

Overige kindertijd – vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

 

€ 10.152

176

Overige kindertijd – vanaf 12000 minuten

 

€ 17.767

Overig

[Vervallen per 01-01-2011]

De dyslexiezorg en bijbehorende tarieven worden gedeclareerd en geregistreerd conform de ‘Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg’.

Voor bovengenoemde zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ en artikel 1 Regeling Instructie DBC-registratie GGZ, die binnen het kader van de DBC-spelregels benoemd zijn als hoofdbehandelaar, geldt dat zij de bovengenoemde prestatie en tarieven alleen in rekening kunnen brengen als zij voor de dyslexiezorg een overeenkomst hebben gesloten met een verzekeraar.

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking 450-09-03 met ingangsdatum 1 januari 2009 wordt met de onderhavige beschikking beperkt tot 1 januari 2010.

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.

Bezwaar

[Vervallen per 01-01-2011]

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via email), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

,

M.S. Mulder

directeur Zorgmarkten Cure

  1. Met de DBC-spelregels wordt bedoeld: de ‘Spelregels DBC-registratie’ waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van de Regeling Instructie DBC-registratie GGZ (regeling GG/NR-100.087, dan wel opvolgende versies daarvan). Deze regeling en de bijbehorende DBC-spelregels zijn te downloaden van de website van de NZa: www.nza.nl.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina