Regeling modellen keuringsrapport 2010

[Regeling vervallen per 01-04-2012.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-03-2012

Regeling modellen keuringsrapport 2010

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 29, tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK ;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2012]

  • 2 Het model als bedoeld in het eerste lid moet voorzien zijn van een gele doorslag.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2012]

Indien de invulling als bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK rechtstreeks plaatsvindt uit het keuringsregister wordt het model keuringsrapport vastgesteld overeenkomstig bijlage 2.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2012]

  • 1 De achterzijde van bijlage 1, 2 en 3 is blanco en mag niet van schrifttekens worden voorzien.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-04-2012]

  • 1 Met een model keuringsrapport als bedoeld in artikel 1 en 2 van deze regeling wordt gelijkgesteld een geldigbewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG1heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.

  • 2 Met een vervangend model keuringsrapport als bedoeld in artikel 3 van deze regeling wordt gelijkgesteld een door de RDW gewaarmerkte kopie van het reeds geregistreerde geldige bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig en waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2009/40/EG heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2012]

De Regeling model keuringsrapport, Stcrt 2009, nr. 113 van 23 juni 2009 wordt ingetrokken met ingang van 1 maart 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen keuringsrapport 2010.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie van de Dienst Wegverkeer

,

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

  1. Richtlijn nr. 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PbEG L 141/12).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina