Wijzigingsregeling Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer

Geldend van 21-01-2010 t/m heden

Wijzigingsregeling Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 10:5, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet;

Besluiten:

Artikel II

De Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer zoals die luidde voor 1 januari 2010, blijft van toepassing op het opleggen en afwikkelen van bestuurlijke boeten, die een gevolg zijn van overtredingen die voor genoemde datum zijn geconstateerd door de daartoe op grond van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving aangewezen ambtenaren.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina