Regeling bijzondere bepalingen grensoverschrijdende spoedeisende ambulancevervoer tussen Nederland en België

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 21-01-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2010, nr. CZ-2976326, houdende bijzondere bepalingen inzake het grensoverschrijdende spoedeisende ambulancevervoer tussen Nederland en België

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 17a van de Wet ambulancevervoer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2 van de Wet ambulancevervoer geldt niet ten aanzien van het verrichten van ambulancevervoer door Belgische ambulances in het kader van het grensoverschrijdende spoedeisende ambulancevervoer waarover het Comité van Ministers van de Benelux een beschikking heeft uitgebracht op 8 december 2009.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Degene die belast is met de leiding van de centrale post in het gebied waarbinnen het aangevraagde vervoer aanvangt, kan een Belgisch oproepstelsel als bedoeld in artikel 4 van de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux verzoeken een opdracht tot het verrichten van het aangevraagde ambulancevervoer te verstrekken en kan voorts een opdracht tot ambulancevervoer worden verstrekt voor vervoer, aanvangend op Belgisch grondgebied.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina