Regeling signalering reddingmiddelen en vluchtwegen aan boord van vissersvaartuigen

Geldend van 23-11-1995 t/m heden

Regeling signalering reddingmiddelen en vluchtwegen aan boord van vissersvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat, Handelende in overeenstemming met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 150, eerste lid, onderdeel 7, artikel 175, eerste lid, onderdeel 7, en artikel 200, onderdeel 3, van het Vissersvaartuigenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

Ter zake van signaleringen van voorzieningen voor ontsnapping wordt aan boord van een vissersvaartuig gebruik gemaakt van het drieëntwintigste tot en met het vijfentwintigste symbool, aangegeven in de bij deze regeling opgenomen bijlage van de op 4 november 1993 aangenomen Resolutie A.760(18) van de Internationale Maritieme Organisatie.

Artikel 2

Ter zake van bedieningsaanwijzingen voor de groepsreddingmiddelen en tewaterlatingsmiddelen wordt aan boord van een vissersvaartuig waarvan de lengte 45 meter of meer bedraagt, gebruik gemaakt van:

  • a. het eerste tot en met het achtste symbool, aangegeven in de bij deze regeling opgenomen bijlage van de op 4 november 1993 aangenomen Resolutie A.760(18) van de Internationale Maritieme Organisatie, voor zover van toepassing;

  • b. het eerste tot en met het tweeëntwintigste symbool, aangegeven in de bijlage, bedoeld onder a, voor zover van toepassing.

Artikel 3

Deze regeling treedt voor Nederland en Aruba in werking met ingang van 23 november 1995.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling signalering reddingmiddelen en vluchtwegen aan boord van vissersvaartuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bij deze regeling opgenomen bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4, te Rijswijk. Van de terinzagelegging in Aruba zal mededeling worden gedaan in het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk.]

Terug naar begin van de pagina