Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een zestal commissies

[Regeling vervallen per 14-11-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2012.]
Geldend van 15-01-2010 t/m 30-09-2012

Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een zestal commissies

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Artikel 1

[Vervallen per 14-11-2012]

Aan de voorzitter en de overige leden van de

  • Advies-en Arbitragecommissie (AAC),

  • Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA),

  • Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF),

  • Commissie Integriteit Overheid (CIO),

  • Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken (BVO),

  • Garantiewetcommissie (GWC) alsmede aan de secretaris van de GWC,

en, in voorkomende gevallen, aan personen die aan de werkzaamheden van een commissie deelnemen wordt een vergoeding per vergadering toegekend overeenkomstig de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, voor zover zij niet op grond van die wet van de toekenning van een vergoeding zijn uitgesloten.

Artikel 2

[Vervallen per 14-11-2012]

De vergoeding, genoemd in artikel 1, bedraagt 3% van het maximum van schaal 18, genoemd in bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en volgt de algemene salarisontwikkeling van het burgerlijk rijkspersoneel. Aan de voorzitters wordt een vergoeding toegekend ter grootte van 130% van het bedrag, bedoeld in de vorige volzin.

Artikel 3

[Vervallen per 14-11-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 februari 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

,

A.C. van Es

Terug naar begin van de pagina