Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL (Ontwikkelingssamenwerking)

[Regeling vervallen per 28-03-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 23-08-2013 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 december 2009, nr. DJZ/BR/1059-09, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van AgentschapNL

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-03-2014]

  • 1 Aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten met het oog op de toepassing van de in de bijlage genoemde besluiten en met inachtneming van de in de bijlage opgenomen bepalingen alsmede met het oog op de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de toepassing van de in de bijlage genoemde besluiten.

  • 2 De op grond van het eerste lid verleende bevoegdheden strekken zich mede uit tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de directeur-generaal Uitvoering in mandaat is genomen, en tot het voeren van beroepsprocedures over de krachtens die bevoegdheden genomen besluiten.

Artikel 2

[Vervallen per 28-03-2014]

De directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 28-03-2014]

De bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, strekken zich uit tot na afloop van het in de bijlage genoemde tijdvak, voorzover de uitoefening daarvan betrekking heeft op besluiten en handelingen genomen of verricht voor afloop van dat tijdvak.

Artikel 4

[Vervallen per 28-03-2014]

Ingetrokken worden:

Artikel 5

[Vervallen per 28-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien dit besluit na 31 december 2009 wordt geplaatst in de Staatscourant, treedt het in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2010.

Van dit besluit en de daarbij behorende bijlage wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg

Bijlage

[Vervallen per 28-03-2014]

Besluit

Reikwijdte

Geldig tot

Regeling van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 februari 2006, nr. DJZ/BR/0166-2006, houdende regels inzake aanwijzing van en verklaring voor projecten welke gelegen zijn in ontwikkelingslanden en welke in het belang zijn van de voedselzekerheid en voedselverbetering, de sociale en culturele ontwikkeling of economische ontwikkeling, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling in ontwikkelingslanden (Regeling sociaal-ethische projecten 2005) (Stcrt. 2006, nr. 33)

Besluiten inzake het afgeven van verklaringen

 

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2006, nr. DAO 0894/06, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit) (Stcrt. 2006, nr. 244)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2012

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 april 2007, nr. DAO 194/07, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit voor China) (Stcrt. 2007, nr. 84)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 september 2008, nr. EFV-016/08, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Economische Opbouw Uruzgan) (Stcrt. 2008, 185)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2014

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 oktober 2008, nr. DJZ/BR-0934/08, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten) (Stcrt. 2008, nr. 287)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 juli 2011

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2008, nr. DDE-838/2008, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (Stcrt. 2008, 231)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 13 februari 2009, nr. DMW/NE-69/09, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal) (Stcrt. 2009, nr. 48) en het daarmee samenhangende ondersteunende programma waarop het convenant van 21 januari 2009 tussen de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en SenterNovem betrekking heeft

Besluiten inzake subsidieverstrekking en wat betreft het ondersteunende programma het aangaan van overeenkomsten inzake de toekenning van bijdragen

1 juli 2013

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2009, nr. R 649, tot vaststelling van beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO) (Stcrt. 2009, nr. 47)

Het aangaan van overeenkomsten inzake toekenning van schenkingsbijdragen

1 januari 2014

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Vietnam Faciliteit (Stcrt 2009, nr. 13269)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2013

Besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 13 december 2011, nr. DJZ/BR/1506-11, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (PSI 2012) (Stcrt. 2011, nr. 23127)

Besluiten inzake subsidieverlening

1 januari 2013

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 21 maart 2012, nr. DJZ/BR/0311-2012, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Fonds Duurzaam Water (FDW) (Stcrt. 2012, 6036) 

Besluiten inzake subsidieverlening

1 januari 2013

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 30 maart 2012, Nr. DDE-41/2012, tot vaststelling van beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO 2012) (Stcrt. 2012, 8239)

Het aangaan van overeenkomsten inzake toekenning van schenkingsbijdragen

1 januari 2014

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 11 april 2012, nr. Minbuza-2012.7786, tot vaststelling van beleidsregels voor het deelnemen aan samenwerkingsverbanden op het terrein van voedselzekerheid en private sector ontwikkeling (Call for ideas PPP faciliteit duurzaam ondernemen en voedselzekerheid 2012)

(Stcrt. 2012, 18594) 

Besluiten inzake subsidieverlening

1 juli 2013

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 juni 2013, Nr. DDE-315/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit (Stcrt. 2013, 16772)

Besluiten inzake subsidieverlening

1 januari 2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 juli 2013, MinBuza-2013.208245, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water (GWW-FDW) (Stcrt. 2013, nr. 21814)

Besluiten inzake subsidieverlening

16 juni 2014

Terug naar begin van de pagina