Regeling normen studiefinanciering 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2009, nr. HO&S/2009/171226, houdende het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000 (Regeling normen studiefinanciering 2010)

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 17, eerste lid, van het besluit wordt onder indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van het besluit wordt onder consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

Artikel 3. Aanpassing toetsingsinkomen partner

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 4. Aanpassing vrije voet veronderstelde ouderlijke bijdrage

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 5. Aanpassing vrije voet eigen inkomsten studerende

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 6. Aanpassing normbedragen

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 7. Aanpassing hoogte lening

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 8. Vaststelling rentepercentages voor 2010

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 9. Wijziging Regeling studiefinanciering 2000: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering 2000.]

Artikel 10. Indexering en wijziging Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002

[Vervallen per 01-01-2011]

De financiële ondersteuning, bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt naar de maatstaf van 1 januari 2010 € 386,18 per kalendermaand.

Artikel 12. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling, met uitzondering van artikel 11, treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2011. Artikel 11 van deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen studiefinanciering 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina