Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-08-2016 t/m 30-06-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. BVE/Stelsel/97923, houdende de gegevensverstrekking in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer in het Beroepsonderwijs en de Volwassenen Educatie (BVE) 2009 (Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 2.3.6a, derde lid, en artikel 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Specificatie van inschrijvings- en examengegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De instelling verstrekt de inschrijvings- en examengegevens overeenkomstig de nadere specificatie zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2a. Inschrijvings- en examengegevens overige educatie

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Het bevoegd gezag van een instelling, als bedoeld in artikel 1.4a.1, van de wet die voor een opleiding educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel b tot en met f, van de wet diploma-erkenning heeft als bedoeld in artikel 1.4a.1, eerste lid, van de wet hoeft voor die opleiding educatie de inschrijvings- en examengegevens bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid, van de wet, voor zover dat lid van overeenkomstige toepassing is verklaard in artikel 1.4a.1, achtste lid, onderdeel a, van de wet niet langer te verstrekken.

Artikel 3. Wijze van verstrekking

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt de inschrijvings- en examengegevens van een bij de instelling ingeschreven deelnemer tezamen met het persoonsgebonden nummer op elektronische wijze aan de Minister.

 • 2 Indien het bevoegd gezag door de Minister niet in staat wordt geacht de inschrijvings- en examengegevens langs elektronische weg te verstrekken, bepaalt de Minister in overleg met het bevoegd gezag op welke wijze de verstrekking kan plaatsvinden.

Artikel 4. Tijdstip van verstrekking

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt nieuwe inschrijvingsgegevens en mutaties in de bestaande inschrijvingsgegevens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen nadat de inschrijvingsgegevens zijn ontvangen of de mutatie is ontstaan, aan de Minister.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt examengegevens en mutaties in de bestaande examengegevens, als bedoeld in artikel 2.5.5a, tweede lid, onderdeel h, van de wet, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen nadat het diploma is behaald of de deelnemer is uitgeschreven.

Artikel 5. Terugmelding inschrijvings- en examengegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De Minister meldt binnen twee weken na verstrekking van de inschrijvings- en examengegevens door het bevoegd gezag, inschrijvingsgegevens, getoetst op juistheid en volledigheid als bedoeld in de artikelen 2.3.6b en 2.5.5b van de wet, aan het bevoegd gezag terug.

Artikel 6. Volledigheidsverklaring

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Het bevoegd gezag verklaart aan de Minister dat de geregistreerde gegevens in het basisregister onderwijs met betrekking tot het beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs betrekking hebbende op de eerste teldatum overeenkomstig de gestelde wettelijke eisen zo volledig en juist mogelijk zijn.

 • 2 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat alle op de eerste teldatum betrekking hebbende inschrijvingsgegevens tezamen met de verklaring, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk op 15 oktober volgend op de eerste teldatum aan de Minister zijn gemeld.

Artikel 7. Mutatiestop

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Vanaf 1 juni volgend op de tweede teldatum kunnen geen wijzigingen in de gegevens, bedoeld in artikel 2.2.7, van het Uitvoeringsbesluit WEB, worden aangeleverd, anders dan voorzien van een verklaring van een accountant omtrent de juistheid van die gegevens.

 • 2 Het bevoegd gezag van een instelling kan ervoor kiezen tussen 1 maart en 1 juni geen wijzigingen van gegevens aan te leveren die betrekking hebben op die teldatum, anders dan voorzien van een verklaring van een accountant omtrent de juistheid van die gegevens.

Artikel 8. Deelnamegegevens instelling

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Ten behoeve van de wijze van verstrekking van de inschrijvingsgegevens levert het bevoegd gezag met gebruikmaking van een door de Minister vastgesteld deelnameformulier de volgende deelnamegegevens betreffende de instelling:

  • a. het BRIN-nummer, de naam en het adres van de instelling alsmede de naam, functie en contactgegevens van de persoon die bevoegd is om namens het bevoegd gezag de elektronische aanlevering te verrichten;

  • b. indien de instelling gegevens wil laten verstrekken door verschillende aanleverpunten, per aanleverpunt een uniek nummer en de naam, functie en contactgegevens van de persoon die bevoegd is om namens het bevoegd gezag de elektronische aanlevering te verrichten;

  • c. de naam en het versienummer van het gebruikte administratiepakket.

 • 2 Het bevoegd gezag zendt het deelnameformulier binnen twee weken na ontvangst van het deelnameformulier terug aan de Minister.

 • 3 Het bevoegd gezag geeft wijzigingen in de gegevens, bedoeld in het eerste lid, binnen een week nadat de wijziging heeft plaats gevonden door aan de Minister op het daartoe door de Minister vastgestelde formulier.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van het in onderdeel C ‘Specificatie Inschrijvings- en examengegevens Beroepsonderwijs’ van de bijlage bij deze regeling genoemde gegeven 'Reden uitstroom'.

 • 2 Het in onderdeel C ‘Specificatie inschrijvings- en examengegevens Beroepsonderwijs’ van de bijlage bij deze regeling genoemde gegeven 'Reden uitstroom' treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010.

Artikel 11. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage behorende bij artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Nadere specificaties van de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.3.6a, tweede lid, en 2.5.5a, tweede lid, van de WEB

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

In de bijlage met gegevens worden onder andere de volgende Formaten gehanteerd:

 • In geval van een boolean (dat is een gegeven dat slechts twee waarden aan kan nemen) kunnen uitsluitend de waarden ‘J’ (ja) en ‘N’ (nee) (hoofdletters) worden gehanteerd.

 • In geval van een datum dient het masker EEJJMMDD (eeuw-jaar-maand-dag) te worden gehanteerd voor uitsluitend bestaanbare data, tenzij anders vermeld.

A. Specificatie instellingsgegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

BRIN-nummer

De code waaronder een onderwijsinstelling is geregistreerd in de Basisregistratie Instellingen.

Alfanumeriek

4

Aanleverpuntnummer

Het door de onderwijsinstelling toegekende volgnummer waaronder de aanleverende vestiging van de onderwijsinstelling geregistreerd in BRON.

Numeriek

2

Locatie

Het vestigingsnummer uit het Nederlands Handelsregister van het gebouw of complex van gebouwen waar de deelnemer voor het grootste deel van zijn tijd zijn opleiding, met uitzondering van de beroepspraktijkvorming, volgt.

Numeriek

12

Toelichting bij de gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

BRIN-nummer

Als referentietabel dient de door DUO gehanteerde codering in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) te worden gehanteerd.

Aanleverpuntnummer

De instelling dient per aanleverend onderdeel een volgnummer te hanteren die zij aan DUO kenbaar maakt middels het deelnameformulier. Dit aanleverpuntnummer hoeft niet overeen te komen met het vestigingsvolgnummer in BRIN voor de betreffende vestiging. Met behulp van dit volgnummer kan worden nagegaan welk onderdeel gegevens heeft verstrekt en kan bij de verwerking van de terugmelding door DUO worden bepaald naar welk onderdeel de gegevens teruggezonden dienen te worden.

Locatie

Het Nederlands Handelsregister (hierna: NHR) is een register beheerd door de Kamer van Koophandel waarin alle Nederlandse organisaties een code hebben gekregen c.q. kunnen krijgen, als uniek nummer van de betreffende organisatie. In het NHR worden of zijn tevens de locaties van deze organisaties met een NHR-nummer geregistreerd.

De NHR-code en het NHR-vestigingsnummer zijn opgenomen in het NHR en te raadplegen op de website www.kvk.nl/ondernemen/producten-handelsregister/. De NHR-code wordt vermeld ingeval de deelnemer op de hoofdlocatie van de instelling voor het grootste deel van de tijd fysiek zijn opleiding volgt. Het NHR-vestigingsnummer wordt vermeld wanneer de deelnemer voor het grootste deel van de tijd fysiek zijn opleiding volgt op een tot de instelling behorende nevenlocatie. Het beroepspraktijkvormende deel van de opleiding telt niet mee voor de bepaling van het grootste deel van de tijd van de opleiding van de deelnemer.

B. Specificatie Persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Persoonsgebonden nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1.1.1, onder z, van de wet

Alfanumeriek

9

Geslacht

De aanduiding of de deelnemer een man, vrouw is, dan wel het geslacht onbekend is

Alfanumeriek

1

Geboortedatum

De datum waarop de deelnemer geboren is

Datum

8

Postcode van de woonplaats

Het numerieke gedeelte van de postcode van het woonadres van de deelnemer

Alfanumeriek

4

Land

De aanduiding van het land van het woonadres van de deelnemer.

Alfanumeriek

4

Toelichting bij gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Persoonsgebonden nummer:

Dit is of het Burger Servicenummer of het door de DUO alternatief toegekende onderwijsnummer.

Geslacht

Mogelijke waarden:

M

Mannelijk

 

V

Vrouwelijk

 

O

Onbekend

Postcode van de woonplaats:

TPG postcodetabel.

Land:

Als referentietabel dient de landentabel zoals gehanteerd door de basisregistratie personen te worden gehanteerd. De tabel zal door de DUO beschikbaar worden gesteld via www.ocwduo.nl onder ‘zakelijk’.

C. Specificatie inschrijvings- en examengegevens beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

In deze bijlage wordt tevens in de kolom Mutatiestop aangegeven welke gegevens onder de – in artikel 7 van deze regeling vermelde – mutatiestop vallen.

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Mutatiestop

Inschrijvingsvolgnummer

Een door het aanleverpunt aan de inschrijving toegekend volgnummer ten behoeve van registratie in BRON.

Alfanumeriek

3

 

Gevolgde opleiding

De Crebo-code van de kwalificatie, het kwalificatiedossier of het opleidingsdomein waarvoor de deelnemer is ingeschreven.

Alfanumeriek

5

M

Leerweg

De aanduiding van de leerweg waarlangs de deelnemer de opleiding volgt.

Alfanumeriek

3

M

Intensiteit

Indicatie waarmee de instelling aangeeft of de deelnemer diens opleiding in voltijds- of deeltijdonderwijs volgt, dan wel examendeelnemer is.

Alfanumeriek

2

M

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de deelnemer van kracht wordt of werd.

Datum

8

M

Geplande datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn.

Datum

8

 

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

M

Hoogste vooropleiding

De code van de hoogst genoten vooropleiding door de deelnemer bij aanvang van de inschrijving.

Alfanumeriek

2

 

Niveau

Het niveau van de gevolgde opleiding bij een inschrijving voor een opleidingsdomein of kwalificatiedossier.

Alfanumeriek

1

 

Indicatie gehandicapt

De aanduiding dat de deelnemer met een handicap of chronische ziekte extra ondersteuning krijgt bij het volgen van zijn opleiding, zoals opgenomen in de onderwijsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3 van de wet.

Boolean

1

 

BPV-volgnummer

Een door het aanleverpunt aan de praktijkovereenkomst toegekend volgnummer, ten behoeve van registratie in BRON.

Numeriek

2

 

Afsluitdatum beroepspraktijkvorming (BPV)

De datum waarop de praktijkovereenkomst is afgesloten.

Datum

8

M

Datum begin BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming aanvangt.

Datum

8

M

Geplande datum einde BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming zal worden beëindigd of beoogd was te eindigen.

Datum

8

 

Werkelijke datum einde BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk werd beëindigd.

Datum

8

 

Leerbedrijf

De code van het leerbedrijf, waar de deelnemer de beroepspraktijkvorming zal volgen, volgt of heeft gevolgd.

Alfanumeriek

17

 

Omvang BPV

Het totaal aantal uren van de beroepspraktijkvorming.

Numeriek

4

 

Behaalde kwalificatie

De Crebo-code van de kwalificatie waarvan de deelnemer het examen met goed gevolg heeft afgesloten.

Alfanumeriek

5

M

Behaalde deelkwalificatie AOC

De Crebo-code van de deelkwalificatie die de deelnemer heeft behaald binnen een AOC.

Alfanumeriek

5

 

Datum kwalificatie behaald

De datum waarop de deelnemer het examen van de kwalificatie met goed gevolg heeft afgesloten, zoals vastgesteld door de examencommissie.

Datum

8

M

Indicatie bekostiging inschrijving

De indicatie waarmee de instelling aangeeft of de inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt.

Alfanumeriek

1

M

Datum ingang indicatie bekostiging inschrijving

De datum vanaf wanneer de indicatie bekostiging inschrijving geldt.

Datum

8

M

Indicatie bekostiging diploma

De indicatie waarmee de instelling aangeeft of een behaald diploma voor bekostiging in aanmerking komt.

Alfanumeriek

1

M

Reden uitstroom

De code van de reden van uitstroom van de deelnemer.

Alfanumeriek

2

M

Waardering instellingsexamen Nederlandse taal 2F

Het resultaat van het instellingsexamen voor Nederlandse taal 2F

N

3

 

Waardering instellingsexamen Nederlandse taal 3F

Het resultaat van het instellingsexamen voor Nederlandse taal 3F

N

3

 

Waardering centraal examen Nederlandse taal 2F

Het resultaat dat voor het centraal examen is behaald

N

3

 

Waardering centraal examen Nederlandse taal 3F

Het resultaat dat voor het centraal examen is behaald

N

3

 

Eindwaardering Nederlandse taal 2F

Het eindresultaat voor Nederlandse taal 2F

N

2

 

Eindwaardering Nederlandse taal 3F

Het eindresultaat voor Nederlandse taal 3F

N

2

 

Eindwaardering rekenen 2ER

Het eindresultaat voor rekenen 2ER

N

2

 

Eindwaardering rekenen 2F

Het eindresultaat voor rekenen 2F

N

2

 

Eindwaardering rekenen 3ER

Het eindresultaat voor rekenen 3ER

N

2

 

Eindwaardering rekenen 3F

Het eindresultaat voor rekenen 3F

N

2

 

Eindwaardering Engels mbo-4

De eindwaardering van het generieke examenonderdeel Engels, voor zover het een mbo-4 opleiding betreft

Numeriek

2

M

Keuzedeel

De Crebo-code van het geëxamineerde keuzedeel

Alfanumeriek

5

 

Examenresultaat keuzedeel

Behaald of niet behaald

Waardelijst

12

 

Datum examenresultaat keuzedeel

De datum van de vaststelling van het examenresultaat door de examencommissie

Datum

8

 

Certificaat voor behaald keuzedeel

Certificaat wel of niet uitgereikt

Boolean

1

 

Onderdeel van kwalificatie

De Crebo-code van het behaalde onderdeel van de kwalificatie

Alfanumeriek

5

 

Datum examenresultaat behaald onderdeel van kwalificatie

De datum van de vaststelling van het examenresultaat door de examencommissie

Datum

8

 

Certificaat voor behaald onderdeel van kwalificatie

Certificaat wel of niet uitgereikt

Boolean

1

 

Het deel van de opleiding waarop de beroepspraktijkvormings-

overeenkomst (bpvo) betrekking heeft

De Crebo-code van het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie of het keuzedeel waarop de bpvo betrekking heeft

Alfanumeriek

5

 

Toelichting bij de gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De in deze bijlage genoemde gegevens die de instelling aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) moet verstrekken, dienen overeen te komen met de in de onderwijsovereenkomst (met inbegrip van de wijzigingen van die onderwijsovereenkomst) of – in geval van een student die is ingeschreven als examendeelnemer – de in de examenovereenkomst vermelde gegevens.

Bovenstaande is niet meer – zoals voorheen – bij gegevens in de kolom Definitie aangegeven. De definities van de volgende gegevens zijn daarop aangepast:

 • gevolgde opleiding;

 • leerweg;

 • intensiteit;

 • datum inschrijving; en

 • geplande datum uitschrijving.

De in deze bijlage genoemde gegevens betreffende de beroepspraktijkvorming (BPV) die de instelling aan DUO moet verstrekken, dienen overeen te komen met de in praktijkovereenkomst vermelde gegevens.

Gevolgde opleiding

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De verstrekking van de Crebo-code van de kwalificatie, het kwalificatiedossier of het opleidingsdomein waarvoor de deelnemer is ingeschreven. De code is aangegeven in het door DUO beheerde Centraal register beroepsonderwijs (hierna: Crebo) op de internetsite van DUO.

Vanaf 1 augustus 2012 is inschrijving in eindtermgerichte opleidingen in het eerste leerjaar niet meer mogelijk (en vanaf 1 augustus 2013 niet meer in het tweede leerjaar enzovoort).

Leerweg

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

In geval van inschrijvingen voor een eindtermgerichte opleiding zijn mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis:

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

BOL

Beroepsopleidende leerweg

CBL

Combinatie beroepsbegeleidende leerweg

COL

Combinatie beroepsopleidende leerweg

In geval van inschrijving voor een kwalificatie of kwalificatiedossier behorende tot de nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur zijn de mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis:

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

BOL

Beroepsopleidende leerweg

In geval van inschrijving voor een opleidingsdomein is de mogelijke waarde en de bijbehorende betekenis:

BOL

Beroepsopleidende leerweg

Intensiteit

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

DT

Deeltijd

VT

Voltijd

EX

Examendeelnemer

Werkelijke datum uitschrijving

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Indien een diploma wordt behaald, dient de ‘Werkelijke datum uitschrijving’ gelijk te zijn aan de ‘Datum kwalificatie behaald’.

Hoogste vooropleiding

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

 • 01 Geen of niet voltooid basisonderwijs (ook functioneel analfabeet)

 • 02 Voltooid basisonderwijs (geen analfabeet)

 • 03 Basisvorming (algemene leerjaren AVO/VBO/VMBO)

 • 04 VMBO exclusief theoretische leerweg (VBO)

 • 05 Theoretische leerweg VMBO (MAVO)

 • 06 HAVO

 • 07 VWO

 • 08 MBO niveau 1-2

 • 09 MBO niveau 3-4

 • 10 Propedeuse HBO

 • 11 HBO

 • 12 Colloquium doctum

 • 13 Beschikking toelating WO

 • 14 Propedeuse WO

 • 15 Bachelor WO

 • 16 Master WO

Niveau

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De verstrekking van dit gegeven is verplicht bij een inschrijving voor een opleidingsdomein of een kwalificatiedossier. Bij een inschrijving voor een kwalificatie hoeft de instelling het niveau niet te verstrekken, omdat DUO dit gegeven zelf afleidt uit de kwalificatie (code).

In geval van inschrijving voor een kwalificatiedossier zijn mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis:

1

mbo niveau 1 (entree- of assistentopleiding)

2

mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding)

3

mbo niveau 3 (vakopleiding)

4

mbo niveau 4 (middenkaderopleiding, specialistenopleiding)

In geval van inschrijving voor een opleidingsdomein zijn mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis:

2

mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding)

3

mbo niveau 3 (vakopleiding)

4

mbo niveau 4 (middenkaderopleiding, specialistenopleiding)

Indicatie gehandicapt

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Dit betreft alle deelnemers met een handicap of chronische ziekte aan wie de instelling extra ondersteuning biedt voor het volgen van hun opleiding, zoals opgenomen in de onderwijsovereenkomst. Het gaat om de aanduiding dat een deelnemer gehandicapt is of een chronische ziekte heeft, niet om het al dan niet hebben van een indicatie vanwege die handicap/chronische ziekte.

Afsluitdatum beroepspraktijkvorming (BPV)

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De aangegeven mutatiestop bij dit gegeven van de BPV geldt alléén voor BBL- en CBL-deelnemers.

Leerbedrijf

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De code van het leerbedrijf is aangegeven in het register code leerbedrijven mbo dat is te raadplegen op de site www.stagemarkt.nl.

Uitsluitend leerbedrijven met een gunstige beoordeling van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn bevoegd tot het verzorgen van de beroepspraktijkvorming. Op het moment dat een leerbedrijf wordt erkend als leerbedrijf in de zin van de Wet educatie beroepsonderwijs, wordt eenmalig de zogenoemde code leerbedrijf toegekend aan het leerbedrijf. Vervolgens verandert deze code niet, dus ook niet bij verhuizing.

Behaalde kwalificatie

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Vermelding van de Crebo-code van de kwalificatie zoals opgenomen in Crebo dat op de internetsite van DUO staat. De kwalificatie dient voor te komen in Crebo. De behaalde kwalificatie kan betrekking hebben op een kwalificatiedossier gerichte opleiding of op een eindtermgerichte opleiding. De ‘Behaalde kwalificatie’ betreft een examengegeven.

Behaalde deelkwalificatie AOC

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Vermelding van de Crebo-code van de deelkwalificatie zoals opgenomen in Crebo dat op de internetsite van DUO staat. De deelkwalificatie dient voor te komen in Crebo.

Dit gegeven hoeft alleen te worden verstrekt voor eindtermgerichte opleidingen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI), het zogenaamde ‘groen onderwijs’.

De Behaalde deelkwalificatie AOC heeft uitsluitend betrekking op een eindtermgerichte opleiding.

Datum kwalificatie behaald

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De aanduiding van de datum waarop het diploma is behaald, zoals vermeld op het diploma.

Indicatie bekostiging inschrijving

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

J

Ja

N

Nee

De Indicatie bekostiging inschrijving is een zogenoemd periode-gegeven. Dat betekent dat het voor een bepaalde periode geldt en dat voor een andere periode een andere waarde kan gelden. Bij dit gegeven hoort dus een datum vanaf wanneer het geldig is, de Datum ingang indicatie bekostiging inschrijving. Door een nieuwe waarde met een nieuwe datum op te geven, wordt de oude waarde automatisch beëindigd. De oude gegevens blijven echter wel beschikbaar. Hiermee is de indicator gekoppeld aan bepaalde teldata: 1 oktober en 1 februari. Als de waarde J is en de datum op of voor 1/10 valt (en de indicator niet gewijzigd wordt) telt de inschrijving mee op beide teldata. Als de indicator op 1/10 N is en tussen 2/10 en 1/2 (inclusief de grenzen) op J gezet wordt, telt de inschrijving alleen op de tweede datum mee. Als dat na 1/2 gebeurt, telt deze in het geheel niet mee.

Indicatie bekostiging diploma

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

J

Ja

N

Nee

Reden uitstroom

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

J

Ja

N

Nee

Reden uitstroom

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

 • 01 Persoonsgebonden, geen invloed

 • 02 Persoonsgebonden, geen invloed op oorzaak, wel opvang

 • 03 Instellingsgebonden factoren

 • 04 Studie- en beroepskeuze gebonden factoren

 • 05 Arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren

 • 06 Zonder diploma, maar wel succesvol

 • 07 Onbekend

 • 08 Geen uitval

 • 09 Niet voldaan aan betalingsverplichting

Keuzedelen

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Het resultaat op alle geëxamineerde keuzedelen wordt aan BRON geleverd op het moment van de aanlevering van de diplomagegevens of bij uitschrijving zonder dat een diploma is behaald. Dit geldt voor alle keuzedelen die onder de keuzedeelverplichting vallen en voor de eventuele extra keuzedelen. Bij vrijstelling voor een eerder behaald keuzedeel wordt het eerder verkregen examenresultaat aan BRON geleverd. Informatie over de vrijstelling wordt niet aan BRON geleverd.

Als ‘datum behaald’ geldt de einddatum van de opleiding. Dat is óf de datum van diplomering óf de datum van de uitschrijving bij ongediplomeerde uitstroom.

Keuzedelen waaraan een certificaat is verbonden

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Op basis van artikel 7.2.3, eerste lid, van de WEB kunnen door de minister certificaten worden verbonden aan een keuzedeel of keuzedelen. Deze certificaten mogen alleen worden uitgereikt bij uitschrijving van de student zonder dat een diploma is behaald. In dat geval wordt naast de gegevens over de keuzedelen ook aan BRON geleverd dat er een certificaat is uitgereikt. Als een keuzedeel wordt behaald als onderdeel van een opleiding waarvoor wel een diploma wordt uitgereikt, dan wordt dit behaalde keuzedeel vermeld op het diploma en wordt er geen certificaat uitgereikt voor het keuzedeel.

Onderdelen van kwalificaties waaraan een certificaat is verbonden

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Op basis van artikel 7.2.3, eerste lid, van de WEB kunnen er door de minister certificaten worden verbonden aan onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties. In het geval de kwalificatie onderdelen bevat waaraan op basis van dit artikel een certificaat is verbonden worden gegevens over deze onderdelen aan BRON geleverd bij de examengegevens. Het kan hierbij gaan om behaalde onderdelen van een kwalificatie als deel van zowel een opleiding die met een diploma is afgesloten, als een opleiding die niet met een diploma is afgesloten. Bij het behalen van het diploma wordt op het moment van aanlevering van de diplomagegevens gelijktijdig aan BRON geleverd dat de onderdelen van de kwalificatie zijn behaald waaraan een certificaat is verbonden. Hierbij wordt dan tevens aangeleverd dat er geen certificaat is uitgereikt (aangezien er immers een diploma is uitgereikt. In het geval het diploma niet wordt behaald, maar wel het betreffende onderdeel van de kwalificatie, wordt informatie over dit onderdeel van de kwalificatie aangeleverd aan BRON, waaronder dat het certificaat daadwerkelijk is uitgereikt.

Als datum behaald geldt de einddatum van de opleiding. Dat is óf de datum van diplomering óf de datum van de uitschrijving zonder diploma.

Beroepspraktijkvorming (bpv)

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Bij de bpv-gegevens wordt vanaf 1 augustus 2016 ook de Crebo-code van het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie, het keuzedeel of de keuzedelen waarop de beroepspraktijkvormingovereenkomst (bpvo) betrekking heeft, aan BRON geleverd. Deze codes zijn gelijk aan de codes die vermeld staan op de bpvo (of het addendum daarop).

D. Specificatie Inschrijvings- en examengegevens voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Inschrijvingsvolgnummer

Een door het aanleverpunt aan de inschrijving toegekend volgnummer ten behoeve van registratie in BRON.

Alfanumeriek

3

Gevolgde opleiding

De aanduiding van de opleiding waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek, Referentietabel

5

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de deelnemer van kracht wordt of werd, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

Hoogste vooropleiding

De aanduiding van de hoogst genoten opleiding door de deelnemer bij aanvang van de opleiding in relatie tot de te volgen opleiding.

Alfanumeriek, Referentietabel

2

Examen

De aanduiding van het VAVO-examen dat de deelnemer beoogt af te leggen of afgelegd heeft.

Alfanumeriek, Referentietabel

4

Examenjaar

Het kalenderjaar waarin werd of wordt beoogd de uitslag van het examen vast te stellen..

Numeriek

4

Datum uitslag examen

De datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld dan wel is geconstateerd dat een uitslag niet is vast te stellen.

Datum

8

Uitslag examen

De aanduiding waarmee wordt aangegeven met welk gevolg het examen is afgerond dan wel om welke reden geen uitslag is vast te stellen.

Alfanumeriek, Waardelijst

1

Titel/thema werkstuk

De titel van het profielwerkstuk of het thema van het sectorwerkstuk.

Alfanumeriek

150

Beoordeling werkstuk

De aanduiding van de beoordeling die de deelnemer voor het werkstuk heeft gekregen.

Alfanumeriek

1

Toepassing beoordeling werkstuk

De aanduiding die aangeeft of de beoordeling van het werkstuk heeft plaatsgevonden in het examenjaar dan wel de reden waarom dit niet het geval is.

Alfanumeriek

1

Cijfer werkstuk

De kwantitatieve beoordeling die de deelnemer voor het werkstuk heeft gekregen.

Toelichting: veld is functioneel verplicht.

Alfanumeriek

3

Examenvak

De aanduiding van het vak waarin examen is of zal worden afgelegd.

Alfanumeriek

3

Indicatie diplomavak

De indicatie die aangeeft of het cijfer op de cijferlijst of de beoordeling voor het schoolexamen voor het betreffende vak is meegenomen bij de vaststelling van de uitslag van het examen.

Alfanumeriek

1

Toepassing resultaat examenvak

De aanduiding die aangeeft of het resultaat voor het betreffende vak is behaald in het examenjaar dan wel de reden waarom dit niet het geval is.

Alfanumeriek

1

Indicatie werkstuk

De indicatie die aangeeft of het bij het betreffende examen behorende werkstuk betrekking heeft op het betreffende examenvak.

Alfanumeriek

1

Hoger niveau

De aanduiding van het niveau waarop voor het betreffende vak examen is of zal worden gedaan.

Toelichting: veld is functioneel verplicht.

Alfanumeriek

3

Beoordeling schoolexamen

De aanduiding van de beoordeling die de deelnemer heeft gekregen voor het schoolexamen voor het betreffende examenvak.

Alfanumeriek

1

Cijfer schoolexamen

Het cijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van de resulaten voor het vak tijdens het schoolexamen.

Numeriek

3

Cijfer CE-1

Het cijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van de resultaten voor het vak tijdens het eerste tijdvak van het Centraal Examen.

Numeriek

3

Cijfer CE-2

Het cijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van de resultaten voor het vak tijdens het tweede tijdvak van het Centraal Examen.

Numeriek

3

Cijfer CE-3

Het cijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van de resultaten voor het vak tijdens het derde tijdvak van het Centraal Examen.

Numeriek

3

1e eindcijfer

Het eindcijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen tijdens het eerste tijdvak.

Numeriek

2

2e eindcijfer

Het eindcijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen tijdens het tweede tijdvak.

Numeriek

2

3e eindcijfer

Het eindcijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen tijdens het derde tijdvak.

Numeriek

2

Cijfer cijferlijst

Het cijfer voor het examenvak zoals vermeld op de cijferlijst.

Numeriek

2

Beoordeling rekentoets

De beoordeling van de rekentoets.

Numeriek

2

Aard en niveau rekentoets

Indicatie die aangeeft wat de aard en het niveau van de rekentoets is (2F, 3F, 2ER, 3ER).

Numeriek

3

Indicatie verwezen naar volgend tijdvak

De indicatie die aangeeft of de deelnemer voor het betreffende examenvak nogmaals een examen gaat afleggen tijdens het volgende tijdvak.

Alfanumeriek

1

Indicatie certificaat behaald

De indicatie die aangeeft of de deelnemer voor het betreffende examenvak een certificaat heeft behaald tijdens het betreffende examenjaar van het betreffende examen.

Alfanumeriek

1

Indicatie combinatiecijfer

De indicatie die aangeeeft of het cijfer voor het vak meetelt voor het combinatievijfer

Toelichting: J of N.

Alfanumeriek

1

Vakcode hoger niveau

De aanduiding van het vak op het hogere niveau dat het oorspronkelijke examenvak vervangt

Numeriek

4

Contacturen per week

Het gemiddelde aantal klokuren onderwijs per week waaruit het onderwijsprogramma bestaat dat het bevoegd gezag voor de deelnemer in instellingstijd heeft ingericht, artikel 2.3.6a.

Numeriek

2

Toelichting bij gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Gevolgde opleiding:

De code die de opleiding aangeeft volgens de opleidingentabel Educatie, welke beschikbaar zal worden gesteld door de DUO. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde internetsite. Hij wordt bovendien jaarlijks gepubliceerd in voornoemde Regeling codes.

Hoogste vooropleiding:

Als referentietabel dient de departementale vooropleidingentabel te worden gehanteerd. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde internetsite.

Examen:

Als referentietabel dient een tabel zoals verstrekt door de DUO. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde internetsite. Hij wordt bovendien jaarlijks gepubliceerd in voornoemde Regeling codes.

Uitslag examen:

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

G

Geslaagd

A

Afgewezen

T

Kandidaat heeft zich teruggetrokken

D

Kandidaat doet geen geheel examen, maar heeft certificaten behaald

Examenvak:

Als referentietabel dient een tabel zoals verstrekt door de DUO. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde internetsite. Hij wordt bovendien jaarlijks gepubliceerd in voornoemde Regeling codes.

Indicatie diplomavak

Mogelijke waarden:

J

Ja

N

Nee

Beoordeling schoolexamen:

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

Toepassing resultaat examenvak

Mogelijke waarden:

D

Dispensatie

 

V

Vrijstelling

 

G

Geëxamineerd in jaar melding

 

I

Inruil certificaat voor diploma

Indicatie werkstuk

Mogelijke waarden:

J

Ja

 

N

Nee

Programma

Mogelijke waarden:

C

C-niveau

 

D

D-niveau

Het VO kent een waarde voor Programma die uit drie posities bestaat.

Beoordeling schoolexamen

Mogelijke waarden:

G

Goed

 

V

Voldoende

 

O

Onvoldoende

Indicatie verwezen naar volgend tijdvak

Mogelijke waarden:

J

Ja

 

N

Nee

Indicatie certificaat behaald

Mogelijke waarden:

J

Ja

 

N

Nee

E.

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De specificatie van de inschrijvingsgegevens van deelnemers aan opleidingen beroepsonderwijs betreffende de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en gecombineerde leerweg bol-bbl.

Deelname doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Neemt de deelnemer deel aan een experiment met een doorlopende leerlijn in de vakmanschaproute of beroepsroute/ technologieroute?

J/N

1

 

Deelname gecombineerde leerweg bol-bbl

Neemt de deelnemer deel aan een experiment met een beroepsopleiding in de gecombineerde leerweg bol-bbl?

J/N

1

 

Toelichting bij de gegevens

Het gaat in dit onderdeel om de volgende experimenten:

Bovengenoemde gegevens over de experimenten worden door de instellingen geleverd aan BRON op grond van artikel 2.5.5a van de wet. De wijze van levering van voornoemde gegevens is anders dan de reguliere wijze (via elektronische weg), nl. via lijsten. Instellingen leveren lijsten aan waarop de deelnemers aan deze experimenten vermeld staan. Aan DUO wordt dit gegevens uitsluitend geleverd als er wordt deelgenomen aan één van bovengenoemde experimenten.

Naar boven