Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 15 december 2009, nr. HD-09.196, inzake de behandeling bezwaarschriften aanmelding en selectie (Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden)

De Directeur-Generaal DUO,

Overwegende dat een adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften aanmelding en selectie bij DUO wenselijk is;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • commissie: de adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden als bedoeld in artikel 3 van deze regeling;

 • DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs;

 • DG-DUO: Directeur-Generaal DUO;

 • indiener: degene die een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 2 van deze regeling heeft ingediend;

 • medewerker: degene die in vaste of tijdelijke dienst van DUO is;

 • WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2. Onderwerp

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften tegen beschikkingen van DUO inzake de aanmelding en selectie van aanstaande studenten krachtens artikel 27 van de Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs (hardheidsclausule uitgelote gegadigden).

Artikel 3. De commissie

 • 1 Er is een commissie die als taak heeft DUO van advies te dienen inzake bezwaren tegen de in artikel 2 genoemde beschikkingen.

 • 2 De commissie is samengesteld uit een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en tenminste twee leden en twee plaatsvervangende leden die allen worden benoemd door de DG-DUO.

 • 3 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter mogen niet werkzaam zijn bij DUO.

 • 4 De DG-DUO wijst een secretaris en één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan, die de commissie bijstaan.

 • 5 De secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie is een door de DG-DUO aangewezen medewerker van de afdeling Bezwaar, Beroep en Klachten van de directie Klantenservice.

 • 6 De secretaris maakt geen deel uit van de commissie.

Artikel 4. Zittingsduur

 • 1 De voorzitter, de leden en hun plaats- vervangers worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van de zittingsperiode kunnen zij onmiddellijk voor een zelfde termijn worden herbenoemd.

 • 2 De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers worden door de DG-DUO uit de commissie ontslagen bij gebleken ongeschiktheid of indien andere gewichtige redenen daartoe naar het oordeel van de DG-DUO aanleiding geven.

 • 3 De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers kunnen op ieder moment op eigen verzoek uit de commissie worden ontslagen.

Artikel 5. Het horen

 • 1 De indiener en de vertegenwoordiger van DUO worden in elkaars aanwezigheid gehoord. Zij kunnen op hun verzoek of op eigen initiatief van de commissie afzonderlijk worden gehoord, indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen een zorgvuldige behandeling zal belemmeren. Wanneer de indiener en de hoofddirectie afzonderlijk worden gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn afwezigheid.

 • 2 Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat in het dossier wordt gevoegd. Op verzoek van de indiener wordt een kopie van dat verslag aan de indiener gezonden.

 • 3 Op verzoek van de indiener, DUO of op initiatief van de commissie kunnen getuigen en deskundigen worden gehoord. De kosten van een door de indiener meegebrachte getuige of deskundige zijn voor rekening van de indiener.

Artikel 6. Zittingen van de commissie

 • 1 De voorzitter bepaalt de frequentie van de hoorzittingen.

 • 2 Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 • 3 De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 4 De zittingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter met toestemming van de indiener tot openbaarheid besluit.

Artikel 7. Bevoegdheden van de commissie

 • 1 De commissie is bevoegd deskundigen te raadplegen.

 • 2 De commissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen die zij voor de behandeling van de ingediende bezwaren nodig acht.

Artikel 8. Advies van de commissie

 • 1 De commissie brengt aan de DG-DUO schriftelijk een gemotiveerd advies uit over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 2 De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 3 De commissie brengt haar advies uit op een zodanig tijdstip dat DUO de beslissing op het bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn kan nemen.

 • 4 Het advies bevat de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen en wordt ondertekend door de voorzitter danwel zijn plaatsvervanger.

 • 5 Bij haar advies legt de commissie alle door haar ontvangen, op de zaak betrekking hebbende, bescheiden aan DUO over.

Artikel 9. Geheimhouding

De voorzitter, de leden, de secretaris, alsmede hun plaatsvervangers zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de behandeling van bezwaarschriften de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kunnen vermoeden.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.

 • 2 Met deze publicatie komt de beleidsregel van 4 januari 2007 met kenmerk Nr. OS2007/RM/003 te vervallen. De vóór 1 januari 2010 door de IB-Groep benoemde commissieleden blijven in functie voor de periode van hun aanstelling tenzij zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 4 tweede en derde lid.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden.

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

Directeur-Generaal DUO

,

R.J.A. Kerstens

Terug naar begin van de pagina