Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW

Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-07-2018 t/m 17-05-2023

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 2009, IVV/I/09/27239, houdende regels inzake werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen Ziektewet (Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 63a, zevende lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ZW: Ziektewet;

 • b. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel 2. Toetsing voorstellen voor beslissingen

 • 1 De eigenrisicodrager legt een voorstel voor een beslissing aan het UWV voor.

 • 2 De eigenrisicodrager bereidt de beslissing op zorgvuldige wijze voor, waarbij het voorstel wordt gedragen door de onderliggende feiten.

 • 3 De eigenrisicodrager doet zijn voorstel voor een beslissing op een door het UWV daartoe beschikbaar gesteld formulier en stuurt zo spoedig mogelijk nadat hij redelijkerwijze had kunnen weten dat het UWV een beslissing moet nemen en via een beschikking bekend moet maken, dit formulier aan het UWV.

 • 4 Met het in het eerste lid bedoelde voorstel voor een beslissing worden alle op de zaak betrekking hebbende stukken meegezonden.

 • 5 Het UWV verzekert zich ervan dat de voorbereiding van de beslissing door de eigenrisicodrager op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en dat het voorstel wordt gedragen door de onderliggende feiten.

 • 6 Indien de eigenrisicodrager het voorstel naar het oordeel van het UWV niet of niet voldoende zorgvuldig heeft voorbereid, wordt de eigenrisicodrager in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen een hem door het UWV gestelde termijn.

 • 7 Indien de eigenrisicodrager binnen de gestelde termijn het verzuim niet of niet voldoende heeft hersteld, verricht het UWV de werkzaamheden als bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van de ZW, of onderdelen daarvan.

 • 8 Het UWV maakt de beschikking zo spoedig mogelijk bekend.

Artikel 3. Inrichting ziekteverzuimadministratie van eigenrisicodrager; controle op de uitvoering ZW door eigenrisicodrager

 • 1 De eigenrisicodrager richt zijn ziekteverzuimadministratie als volgt in:

  • a. registratie vindt plaats op persoonsniveau;

  • b. de eigenrisicodrager registreert ter zake van een persoon als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, ZW die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stond:

   • 1°. burgerservicenummer;

   • 2°. naam;

   • 3°. de periode van ongeschiktheid en een overzicht van eerdere perioden van ongeschiktheid;

   • 4°. motivering waarom het een persoon betreft als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, ZW die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stond;

   • 5°. weigering van ZW-uitkering en de motivering daarvan;

   • 6°. hoogte van het dagloon en motivering van de totstandkoming daarvan;

   • 7°. hoogte van de brutodaguitkering ZW en motivering van de totstandkoming daarvan;

   • 8°. aanvang, duur en einde van het recht op ZW-uitkering en motivering van de totstandkoming daarvan;

   • 9°. de periode waarover ZW-uitkering is betaald; en

   • 10°. de periode waarover een voorschot is betaald.

 • 2 De eigenrisicodrager neemt ten aanzien van de verzuimadministratie, bedoeld in het eerste lid, de volgende bewaartermijnen in acht:

  • a. inzake het medisch dossier een termijn van tien jaar;

  • b. inzake de overige gegevens een termijn van vijf jaar.

   De termijnen vangen aan op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de laatste handeling aan het dossier heeft plaatsgevonden.

 • 3 Het UWV voert periodiek controle uit op de uitvoering van de ZW door de eigenrisicodrager. De eigenrisicodrager verschaft het UWV hiertoe toegang tot de benodigde gegevens.

 • 4 Indien de uitkomsten van de controle daartoe aanleiding geven, is het UWV bevoegd om de eigenrisicodrager ten behoeve van de door de eigenrisicodrager te verrichten werkzaamheden instructies te geven.

 • 5 Indien de eigenrisicodrager zich niet of niet voldoende aan de in het vierde lid bedoelde instructies houdt, is het UWV bevoegd te bepalen dat de eigenrisicodrager in afwijking van artikel 2 gedurende een door het UWV vastgestelde periode voorstellen voor beslissingen ingevolge de ZW, of onderdelen daarvan aan het UWV voorlegt.

 • 6 Gedurende de in het vijfde lid bedoelde periode legt de eigenrisicodrager een voorstel voor een beslissing voor aan het UWV op een door het UWV daartoe beschikbaar gesteld formulier.

 • 7 De eigenrisicodrager stuurt het in het zesde lid bedoelde formulier aan het UWV zo spoedig mogelijk nadat hem is gebleken dat een beslissing genomen moet worden.

 • 8 Met het in het zesde lid bedoelde voorstel voor een beslissing worden alle stukken meegezonden die relevant zijn voor het nemen van een beslissing, of onderdelen daarvan.

 • 9 Indien de eigenrisicodrager het voorstel naar het oordeel van het UWV niet of niet voldoende zorgvuldig heeft voorbereid, wordt de eigenrisicodrager in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen een hem door het UWV gestelde termijn.

 • 10 Indien de eigenrisicodrager binnen de gestelde termijn het verzuim niet of niet voldoende heeft hersteld, verricht het UWV de werkzaamheden als bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van de ZW, of onderdelen daarvan.

 • 12 De overige beschikkingen maakt het UWV zo spoedig mogelijk bekend.

Artikel 4. Informatieverstrekking door eigenrisicodrager en UWV met betrekking tot te verrichten werkzaamheden

 • 1 De eigenrisicodrager verstrekt de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de in artikel 63a, eerste lid, van de ZW genoemde werkzaamheden aan het UWV in de situatie dat het UWV werkzaamheden verricht voor de eigenrisicodrager.

Artikel 5. Informatieverstrekking door eigenrisicodrager aan het UWV

Indien de eigenrisicodrager het vermoeden heeft dat een persoon als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, ZW, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stond, de verplichting, bedoeld in artikel 31, eerste lid, of artikel 49 van de ZW, niet of niet behoorlijk is nagekomen, deelt hij dit onverwijld mee aan het UWV.

Artikel 6. Kosten werkzaamheden verricht door het UWV

 • 1 Indien het UWV werkzaamheden als bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van de ZW verricht, brengt het UWV de eigenrisicodrager ter zake van deze werkzaamheden per persoon als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de ZW, die laatstelijk tot de eigenrisicodrager in dienstbetrekking stond en per genoemd onderdeel de volgende bedragen in rekening:

  • a. Beoordeling recht ZW € 32;

  • b. Beoordeling hoogte ZW € 31;

  • c. Beoordeling duur ZW € 20;

  • d. Informatieverzoek eigenrisicodrager betreffende een werknemer als bedoeld in de artikelen 29b en 29d van de ZW € 27;

  • e. Informatieverzoek ZW inclusief gegevens eigenrisicodrager € 11;

  • f. Beoordeling maatregel ZW € 37.

 • 2 Het UWV brengt ter zake van verhaal van ziekengeld door het UWV op grond van artikel 63a, derde en vijfde lid, van de ZW de eigenrisicodrager de feitelijk gemaakte kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering in rekening.

 • 3 Indien het UWV naast het ziekengeld een bedrag aan wettelijke rente heeft betaald wegens het te laat betalen van ziekengeld, brengt het UWV ook de wettelijke rente in rekening bij de eigenrisicodrager.

Artikel 7. Schadevergoeding, griffierecht en proceskosten na onrechtmatig gebleken beschikking

 • 1 Indien blijkt dat een door het UWV genomen beschikking onrechtmatig is en op grond van een rechterlijke uitspraak een schadevergoeding verschuldigd is, betaalt het UWV de schadevergoeding.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Naar boven