Regeling vaststelling plafond 2010 voor specifieke uitkeringen ten behoeve van archeologisch onderzoek

[Regeling vervallen per 29-12-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 28-12-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2009, nr. WJZ/177832 (8241), tot vaststelling van het plafond voor 2010 voor specifieke uitkeringen ten behoeve van archeologisch onderzoek

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit archeologische monumentenzorg;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling uitkeringsplafond voor 2010

[Vervallen per 29-12-2010]

Het uitkeringsplafond, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit archeologische monumentenzorg, bedraagt voor het jaar 2010 1,876 miljoen euro.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-12-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina