Tarievenbesluit Ctgb 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2011

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op artikel 8, eerste lid, sub b, en artikel 10, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb 2007, 125);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1. definities

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit reglement wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen

[Vervallen per 01-01-2012]

§ 1. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2. algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de indiening van de navolgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. een toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 28 en 35 van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 34 van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een toelating van een gewasbeschermingsmiddel in het kader van een herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage Ibij Richtlijn 91/414/EEG: € 5.670,–

 • b. in afwijking van sub a, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op bijlage Ibij Richtlijn 91/414/EEG: € 3.150,–

 • c. wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet: € 3.150,–

 • d. een afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 32 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–

 • e. een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 33 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–

 • f. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel alsmede een vereenvoudigde uitbreiding van de toelating als bedoeld in artikel 31 van de wet: € 4.675,–

 • g. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een afgeleide toelating of van een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel: € 685,–

 • h. wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 41 van de wet:

  • 1. administratieve wijziging: € 210,–

  • 2. wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder sub 3.: € 685,–

  • 3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–

  • 4. overige gevallen: € 685,–

 • i. wijziging van de samenstelling van een toegelaten en een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel:

  • 1. indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd: € 4.675,–

  • 2. indien sprake is van wijziging van de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing): € 840,–

  • 3. overige gevallen: € 685,–.

§ 2. Samenvatten en evalueren

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3. stofgegevens algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende stofgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:

aanvraag code

omschrijving

per

tarief

3 t/m 3.6

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

totaal

€ 5.620,–

       

1 en 4.2

de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden

totaal

€ 630,–

2

de fysisch chemische eigenschappen van een stof

totaal

€ 630,–

       
 

de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet

   

4.3

voor de bepaling van residuen op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder

totaal

€ 210,–

4.4

voor de bepaling van residuen in de bodem

totaal

€ 105,–

4.5

voor de bepaling van residuen in drink en oppervlaktewater

totaal

€ 105,–

4.7

voor de bepaling van residuen in de lucht

totaal

€ 105,–

4.8

voor de bepaling van residuen in lichaamsvloeistoffen en weefsels

totaal

€ 105,–

       
 

de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet

   

5.1.

metabolisme en kinetiek in proefdieren

totaal

€ 4.820,–

 

acute toxiciteit

 

 

5.2.1

bepaling acute orale toxiciteit

totaal

€ 325,–

5.2.2

bepaling acute percutane toxiciteit

totaal

€ 325,–

5.2.3

bepaling acute inhalatoire toxiciteit

totaal

€ 805,–

5.2.4

bepaling van de huidirritatie

totaal

€ 325,–

5.2.5

bepaling van de oogirritatie

totaal

€ 325,–

5.2.6

bepaling van de sensibilisatie van de huid

totaal

€ 645,–

 

kortdurend toxiciteitsonderzoek

   

5.3.1

onderzoek over 28 dagen bij orale toediening

totaal

€ 1.285,–

5.3.2

onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (rat)

totaal

€ 1.285,–

5.3.3

onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (2de dier)

totaal

€ 1.285,–

5.3.4

onderzoek over 1-2 jaar bij orale toediening (hond)

totaal

€ 1.285,–

5.3.5

onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

totaal

€ 965,–

5.3.6

onderzoek over 90 dagen inhalatoire toediening

totaal

€ 1.610,–

5.3.7

onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening

totaal

€ 1.285,–

5.3.8

onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening

totaal

€ 1.610,–

 

genotoxiciteitsproeven in vitro

   

5.4.1

Salmonella typhimurium terugmutatietest

totaal

€ 325,–

5.4.1

Escherichia coli terugmutatietest

totaal

€ 325,–

5.4.1

Saccharomyces cerevisiae genmutatietest

totaal

€ 325,–

5.4.1

Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay

totaal

€ 325,–

5.4.2

in vitro mammalian cytogenetic test

totaal

€ 485,–

5.4.2

in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells

totaal

€ 485,–

5.4.3

genmutatietest in zoogdiercellen

totaal

€ 485,–

5.4.3

DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells

totaal

€ 485,–

 

gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen)

   

5.4.4

micronucleus test

totaal

€ 805,–

5.4.5

mammalian bone marrow cytogenetic test

totaal

€ 805,–

5.4.5

vlekkentest bij muizen

totaal

€ 805,–

5.4.5

unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells

totaal

€ 805,–

5.4.5

mouse heritable translocation assay

totaal

€ 805,–

 

sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster

totaal

€ 805,–

 

genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen)

   

5.4.6

rodent dominant lethal test

totaal

€ 805,–

5.4.6

mammalian spermatogonial chromosome aberration test

totaal

€ 805,–

5.5.1

toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit

totaal

€ 1.930,–

5.6.1

multigeneratieonderzoek

totaal

€ 1.930,–

5.6.10

onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat)

totaal

€ 1.285,–

5.6.10

onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij 2e soort, meestal konijn)

totaal

€ 1.285,–

5.7.1.

acute neurotoxiciteit bij de rat

totaal

€ 965,–

5.7.2

onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit

totaal

€ 1.285,–

5.8–5.10

overige toxiciteit of medische gegevens

kostprijs

kostprijs

       
 

residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

   

6.1.1, 6.1.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd

gewas groep

€ 645,–

6.2.1

gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten zijn geleverd

studie

€ 1.285,–

 

metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren

   

6.2.2

metabolisme en kinetiek bij kip

studie

€ 1.285,–

6.2.3

metabolisme en kinetiek bij geit

studie

€ 1.285,–

6.2.3

metabolisme en kinetiek bij koe

studie

€ 1.285,–

6.2.4

metabolisme en kinetiek bij varken

studie

€ 1.285,–

 

metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren

studie

€ 1.285,–

6.4

onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

   

6.4.1

onderzoek vervoedering bij kip

totaal

€ 1.285,–

6.4.2

onderzoek vervoedering bij geit

totaal

€ 1.285,–

6.4.2

onderzoek vervoedering bij koe

totaal

€ 1.285,–

6.4.3

onderzoek vervoedering bij varken

totaal

€ 1.285,–

 

onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren

totaal

€ 1.285,–

6.5

gegevens over gevolgen bewerking/bereiding

   

6.5.1.

eigenschappen van het residu

studie

€ 965,–

6.5.2.

pulp en balans studies, follow-up studies

studie

€ 645,–

6.6.1

bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme)

gelabelde w.s.

€ 1.285,–

6.6.2.

bepaling van residuen in volggewassen (veldproeven)

studie

€ 1.285,–

6.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL

gewas groep

€ 325,–

 

overige gegevens met betrekking tot residuen

kostprijs

Kostprijs

       
 

het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond

   

7.1 en 7.2.1

laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem

   

7.1.1.

aerobe afbraakroutestudie

studie

€ 965,–

7.1.2.

anaerobe afbraak routestudie

studie

€ 965,–

7.1.3.

bodemfotolyse

studie

€ 965,–

7.2.1/7.2.3

aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC

studie

€ 965,–

7.2.2

aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC

studie

€ 965,–

7.2.4/7.2.5

anaerobe afbraak snelheidstudie

studie

€ 965,–

7.3

veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem

   

7.3.1.

bodemdissipatiestudie

studie

€ 1.610,–

7.3.2

bodemresidustudie

studie

€ 645,–

7.3.3

bodemaccumulatiestudie

studie

€ 1.285,–

7.4

adsorptie en desorptie in de bodem

   

7.4.1/7.4.2

adsorptiestudie

studie

€ 965,–

7.4.3/7.4.4

uitspoeling uit kolommen

studie

€ 965,–

7.4.5

kolomstudies met verouderd residu

studie

€ 1.285,–

7.4.7

lysimeteronderzoek

studie

€ 1.930,–

7.4.7

standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,–

7.4.8

veldonderzoek naar uitspoeling

studie

€ 1.930,–

7.4.8.

standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,–

 

het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in water

   

7.5

hydrolytische omzetting in water

studie

€ 645,–

7.6

fotochemische omzetting in water

studie

€ 965,–

7.7

ready biodegradability in water

studie

€ 325,–

7.8

omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen

studie

€ 1.285,–

7.9

onderzoek in de verzadigde zone

studie

€ 1.930,–

7.4.1/7.4.2

adsorptie aan slibdeeltjes

studie

€ 965,–

 

het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht

   

7.10

omzettingssnelheid en -route in de lucht

studie

€ 645,–

7.12, 7.13

monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

kostprijs

kostprijs

       
 

giftigheid van de werkzame stof/metaboliet voor in het milieu voorkomende organismen

   
 

vogels

   

8.1.1

acute orale toxiciteit voor vogels

studie

€ 485,–

8.1.2

dieetonderzoek voor vogels quail or mallard duck

totaal

€ 645,–

8.1.3.

dieetonderzoek voor tweede vogelsoort

totaal

€ 645,–

8.1.4

subchronische en reproductietoxiciteit

totaal

€ 965,–

 

aquatische organismen

   
 

vissen

   

8.2.1

acute toxiciteit voor vissen

studie

€ 485,–

8.2.2–8.2.5

chronische toxiciteit voor vissen

studie

€ 645,–

8.2.6

bioconcentratie bij vissen

totaal

€ 645,–

 

ongewervelde aquatische organismen

   

8.3.1

acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 485,–

8.3.2

chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 645,–

8.4.a

effecten op de groei van algen

studie

€ 485,–

8.6a

bepaling effect op waterplanten

studie

€ 645,–

8.5

effecten op sedimentorganismen

studie

€ 485,–

 

geleedpotigen

   
 

bijen

   

8.7.1, 8.7.2

acute toxiciteit voor bijen

studie

€ 805,–

8.7.4

voedingsproef met bijenbroed

totaal

€ 645,–

 

toxiciteit voor andere geleedpotigen dan bijen

 

 

8.8

effecten op geselecteerde soorten geleedpotigen (zie middeldossier)

 

 

 

regenwormen

   

8.9.1

acute toxiciteit regenwormen

studie

€ 405,–

8.9.2

subletale effecten op regenwormen

studie

€ 645,–

 

bioconcentratie in regenworm (zie middel)

   
 

niet-doel micro-organismen in de bodem

   

8.10

stikstofbinding en koolstofmineralisatie

studie

€ 645,–

8.15

invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater

totaal

€ 645,–

 

effecten op andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)

   
 

laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

studie

€ 965,–

8.16.1

laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

8.16.2

veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

       
 

afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)

   
 

afleiden MTR bodem

totaal

€ 5.780,–

 

afleiden MTR water

totaal

€ 9.795,–

 

update MTR bodem

totaal

€ 3.215,–

 

update MTR water

totaal

€ 3.215,–

Artikel 3a. Middelgegevens algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende middelgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:

aanvraag code

omschrijving

per

tarief

3 t/m 3.9 en 6

de werkzaamheid van het gewasbeschermingsmiddel

totaal

€ 5.620,–

       
 

de toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel

   

7.1

acute toxiciteit

   

7.1.1

bepaling acute orale toxiciteit

totaal

€ 105,–

7.1.2

bepaling acute percutane toxiciteit

totaal

€ 105,–

7.1.3

bepaling acute inhalatoire toxiciteit

totaal

€ 105,–

7.1.4

bepaling van de huidirritatie

totaal

€ 105,–

7.1.5

bepaling van de oogirritatie

totaal

€ 105,–

7.1.6

bepaling van de sensibilisatie van de huid

totaal

€ 105,–

7.1.7

studie naar combinaties van middelen

kostprijs

kostprijs

7.3.1 t/m 7.5.4

gegevens over blootstelling

Totaal

€ 1.285,–

7.6

dermale absorptie

   

7.6.1

in vivo onderzoek naar dermale absorptie

totaal

€ 1.285,–

7.6.2

in vitro onderzoek naar dermale absorptie

totaal

€ 1.285,–

       
 

residuen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

   

8.1.1

aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd

gewas groep

€ 645,–

8.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten

gewas groep

€ 1.285,–

 

metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren

   

8.2

metabolisme en kinetiek bij kip

studie

€ 1.285,–

8.2

metabolisme en kinetiek bij geit

studie

€ 1.285,–

8.2

metabolisme en kinetiek bij koe

studie

€ 1.285,–

8.2

metabolisme en kinetiek bij varken

studie

€ 1.285,–

8.2

metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren

studie

€ 1.285,–

8.3

aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd

gewas groep

€ 1.930,–

8.4

onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

   

8.4.1

onderzoek vervoedering bij kip

totaal

€ 1.285,–

8.4.2

onderzoek vervoedering bij geit

totaal

€ 1.285,–

8.4.2

onderzoek vervoedering bij koe

totaal

€ 1.285,–

8.4.3

onderzoek vervoedering bij varken

totaal

€ 1.285,–

8.4

onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren

totaal

€ 1.285,–

8.5

gegevens over gevolgen bewerking/bereiding

   

8.5.1

eigenschappen van het residu

studie

€ 965,–

8.5.2

pulp en balans studie, follow-up studie

studie

€ 645,–

8.6

bepaling van residuen in volggewassen

gelabelde w.s.

€ 1.285,–

8.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL

gewas groep

€ 325,–

 

overige gegevens met betrekking tot residuen

kostprijs

kostprijs

       
 

het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond

   

9.1

laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem

   

9.1.1

aerobe afbraaksnelheidstudie

studie

€ 965,–

9.1.2.

anaerobe afbraak snelheidstudie

studie

€ 965,–

9.2

veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem

   

9.2.1

bodemdissipatiestudie

studie

€ 1.610,–

9.2.2

bodemresidustudie

studie

€ 645,–

9.2.3

bodemaccumulatiestudie

studie

€ 1.285,–

9.3

adsorptie en desorptie in de bodem

   

9.3.1

uitspoeling uit kolommen

studie

€ 965,–

9.3.2

lysimeteronderzoek

studie

€ 1.930,–

9.3.2

standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,–

9.3.3

veldonderzoek naar uitspoeling

studie

€ 1.930,–

9.3.3

standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,–

       
 

het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht

   

9.9

omzettingssnelheid en -route in de lucht

studie

€ 645,–

       

9.10

monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

kostprijs

kostprijs

       
 

giftigheid van het gewasbeschermingsmiddel voor in het milieu voorkomende organismen

   

10.1

vogels

   

10.1.6

acute orale toxiciteit voor vogels

studie

€ 485,–

10.1.7

proeven onder veldomstandigheden

studie

€ 3.855,–

10.1.8

bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad

studie

€ 1.610,–

10.1.9

bepaling effecten secundaire vergiftiging

studie

€ 2.570,–

 

aquatische organismen

   

10.2.1

vissen

   

10.2.2.1

acute toxiciteit voor vissen

studie

€ 485,–

10.2.2.2

acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 485,–

10.2.2.3

effecten op de groei van algen

studie

€ 485,–

10.2.3

microcosmos-/mesocosmosstudie

studie

€ 5.140,–

10.2.5.1

chronische blootstelling vis

studie

€ 645,–

10.2.5.2

aanvullende studies aquatische organismen (Early Life Stage)

studie

€ 645,–

10.2.5.3

aanvullende studies aquatische organismen (Fish Life Cycle Test)

studie

€ 645,–

10.2.6.1a

chronische daphnia 21 dagen

studie

€ 645,–

10.2.6-7

aanvullend onderzoek effecten op aquatische organismen

kostprijs

kostprijs

 

gewervelde terrestrische organismen m.u.v. vogels

   

10.3.2.2.

bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad

studie

€ 1.610,–

10.3.2.3.

bepaling effecten secundaire vergiftiging

studie

€ 2.570,–

10.3.3.

proeven onder veldomstandigheden

studie

€ 3.855,–

 

geleedpotigen

   

10.4.2.1-2

acute toxiciteit voor bijen

studie

€ 805,–

10.4.3

residuproef met bijen

totaal

€ 645,–

10.4.4

kooiproeven met bijen

studie

€ 1.930,–

10.4.5

veldproeven met bijen

studie

€ 1.930,–

10.4.7

tunnelproeven met bijen

studie

€ 1.930,–

 

andere geleedpotigen dan bijen

   

10.5.1

proeven op standaard laboratoriumschaal

studie

€ 645,–

10.5.2

proeven op grotere laboratoriumschaal (natuurlijk substraat)

studie

€ 645,–

10.5.2

proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue)

studie

€ 965,–

10.5.3

proeven onder semi-veldomstandigheden

studie

€ 1.930,–

10.5.4

veldproeven (single species)

studie

€ 1.930,–

10.5.4

veldproeven (multispecies)

studie

€ 5.140,–

 

regenwormen

   

10.6.2

acute toxiciteit regenwormen

studie

€ 405,–

10.6.3

subletale effecten op regenwormen

studie

€ 645,–

10.6.5

bioconcentratie (residu) in regenworm

totaal

€ 645,–

10.6.4

veldstudies met regenwormen

studie

€ 2.570,–

10.6.6

effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem

studie

€ 645,–

10.6.7

litterbag studie

 

€ 1.285,–

 

niet-doel micro-organismen in de bodem

   

10.7.1

stikstofbinding en koolstofmineralisatie

studie

€ 645,–

10.7.2

overige studies ten aanzien van effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

kostprijs

kostprijs

       
 

andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)

   

10.8.1

laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

studie

€ 965,–

10.8.1.4.

veldstudies (single species) terrestrische planten

studie

€ 1.930,–

10.8.1.4.

veldstudies (multispecies) terrestrische planten

studie

€ 5.140,–

10.8.2

laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna

studie

€ 485,–

10.8, 10.9

laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

kostprijs

10.8, 10.9

veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

kostprijs

Artikel 4. micro-organismen

[Vervallen per 01-01-2012]

In afwijking van artikel 3 zijn voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2, onder a betreffende een gewasbeschermingsmiddel op basis van micro-organismen, de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. samenstelling en biologische eigenschappen van het middel en het micro-organisme: € 4.675,–

 • b. de werkzaamheid van het middel: € 5.620,–

 • c. de toxiciteit van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en de omzettingsproducten:

  • 1. acute toxiciteit:

   • a. bepaling acute orale toxiciteit: € 105,–

   • b. bepaling acute inhalatoire toxiciteit: € 105,–

   • c. bepaling acute percutane toxiciteit: € 105,–

   • d. bepaling van de huidirritatie: € 105,–

   • e. bepaling van de oogirritatie: € 105,–

   • f. bepaling van de sensibilisatie van de huid: € 105,–

  • 2. basisinformatie toxiciteit van het micro-organisme: € 685,–

  • 3. acute toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit:

   • a. acute orale toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–

   • b. acute inhalatoire toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–

   • c. acute intraperitoneale/subcutane eenmalige dosis: € 840,–

  • 4. genotoxiciteitsproeven in vitro:

   • a. Salmonella typhimurium terugmutatietest: € 420,–

   • b. Escherichia coli terugmutatietest: € 420,–

   • c. genmutatietest in zoogdiercellen: € 420,–

   • d. Saccharomyces cerevisiae genmutatietest: € 420,–

   • e. in vitro mammalian cytogenetic test: € 420,–

   • f. in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells: € 420,–

   • g. Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay: € 420,–

   • h. DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells: € 420,–

  • 5. celkweek onderzoek: € 685,–

  • 6. informatie over toxiciteit en pathogeniteit op de korte termijn: € 995,–

  • 7. effecten op de gezondheid na herhaalde inhalatoire blootstelling: € 995,–

  • 8. gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen):

   • a. micronucleus test: € 420,–

   • b. mammalian bone marrow cytogenetic test: € 420,–

   • c. vlekkentest bij muizen: € 420,–

   • d. unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells: € 420,–

   • e. mouse heritable translocation assay: € 420,–

   • f. sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster.€ 420,–

  • 9. genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen):

   • a. rodent dominant lethal test: € 420,–

   • b. mammalian spermatogonial chromosome aberration test: € 420,–

  • 10. gegevens over blootstelling:

   • a. meting blootstelling toepasser: € 1.205,–

   • b. meting blootstelling werknemer: € 1.205,–

  • 11. bepaling dermale absorptie: € 1.205,–

  • 12. toxicologische gegevens niet-werkzame stoffen: € 1.205,–

  • 13. aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen: € 1.205,–

 • d. residuen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders:

  • 1. residuproeven: € 1.785,–

  • 2. persistentie en waarschijnlijke vermeerdering in of op gewassen, levensmiddelen of diervoeders: € 1.260,–

  • 3. niet levensvatbare/levensvatbare residuen: € 685,–

 • e. het gedrag van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en zijn omzettingsproducten in het milieu:

  • 1. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in de bodem: € 575,–

  • 2. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–

  • 3. gegevens over concentraties in lucht: € 575,–

  • 4. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in de bodem: € 575,–

  • 5. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–

  • 6. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in lucht: € 575,–

 • f. effecten van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen, en de omzettingsproducten op niet-doelorganismen:

  • 1. effecten op vogels: € 575,–

  • 2. effecten op aquatische organismen:

   • a. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis: € 575,–

   • b. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen: € 575,–

   • c. effecten op de algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit: € 575,–

   • d. effecten op andere planten dan algen: € 575,–

  • 3. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen: € 1.205,–

  • 4. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen: € 1.205,–

  • 5. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen: € 575,–

  • 6. effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem: € 575,–

  • 7. aanvullend onderzoek: € 1.205,–

 • g. indien voor enig aspect studies overlegd worden, welke niet onder de voornoemde posten vallen, zijn de tarieven van artikel 3 van toepassing.

§ 3. Beoordelen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5. algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. de werkzaamheid: € 1.260,–

 • b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 840,–

 • c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–

 • d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.520,–

 • e. criteria ten aanzien van het milieu:

  • 1. gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.890,–

  • 2. ecotoxicologie: € 2.940,–

 • f. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.205,–

 • g. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.

Artikel 5a. zaaizaadmiddel voor export

[Vervallen per 01-01-2012]

In afwijking van artikel 5, aanhef en onder c. en e. zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een zaaizaadmiddel ten behoeve van export, de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. criteria ten aanzien van de toepasser: € 160,–

 • b. criteria ten aanzien van het milieu: € 160,–.

Artikel 6. wederzijdse erkenning

[Vervallen per 01-01-2012]

In afwijking van artikel 5, aanhef en onder a, c, d en e zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet, de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. de werkzaamheid: € 840,–

 • b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel; € 315,–

 • c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–

 • d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 630,–

 • e. criteria ten aanzien van het milieu:

  • 1. gedrag en lotgevallen in het milieu: € 1.155,–

  • 2. ecotoxicologie: € 1.995,–.

Artikel 7. vereenvoudigde uitbreiding

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Artikel 5, sub a, is niet van toepassing voor de beoordeling van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, van de wet.

 • 2 In afwijking van artikel 5, sub b., is voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, van de wet, het volgende bedrag verschuldigd: € 210,–.

Artikel 8. herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel

[Vervallen per 01-01-2012]

In afwijking van artikel 5 zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag tot herregistratie van een in Nederland voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. voor de beoordeling van de werkzaamheid: € 840,–

 • b. voor de beoordeling van het risico ‘toepasser’: € 1.470,–

 • c. voor de beoordeling van het risico ‘volksgezondheid’: € 1.470,–

 • d. voor de beoordeling van het risico ‘milieu’:

  • 1. gedrag en lotgevallen in het milieu: € 630,–

  • 2. ecotoxicologie: € 1.155,–.

§ 4. Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9. aanvraag

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, is het volgende bedrag verschuldigd: € 12.500,–.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof zijnde een micro-organismen, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, het volgende bedrag verschuldigd: € 6.500,–.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verlenging van de opneming van werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414 EEG (‘Annex I renewal’), dan wel een aanvraag voor de beoordeling van werkzame stoffen die niet in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn opgenomen (‘resubmission’), het volgende bedrag verschuldigd: € 685,–.

Artikel 10. samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor het samenvatten en beoordelen (monograph) van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 9, eerste lid, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 150.000,–.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 9, tweede lid, het bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 25.000,–.

Artikel 11. overige werkzaamheden (aanvullend verslag)

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie voor werkzame stoffen als bedoeld in het eerste lid van artikel 9, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 75.000,–.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie als bedoeld in artikel 9, tweede lid nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 7.500,–.

 • 3 Voor het opstellen van een aanvullend verslag voor aanvragen als bedoeld in het derde lid van artikel 9 is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 12.500,–.

§ 5. Vrijstelling

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 12. vrijstelling voor proefdoeleinden

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in artikel 37 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd:

 • a. indien geen ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd: € 210,–

 • b. indien ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd:

  • 1. het basisbedrag: € 260,–

  • 2. per 5 gewassen waarvoor ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd: € 105,–.

Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen

[Vervallen per 01-01-2012]

§ 1. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 13. algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de indiening van de navolgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. een toelating van een biocide als bedoeld in artikel 49 en 55 van de wet alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 54 van de wet alsmede van een verlenging daarvan en een toelating van een biocide in het kader van herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG: € 5.670,–

 • b. in afwijking van sub a, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten biocide als bedoeld in artikel 54 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG: € 3.150,–

 • c. wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 56 van de wet: € 2.100,–

 • d. een afgeleide toelating van een biocide als bedoeld in artikel 52 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–

 • e. een toelating van een parallel geïmporteerd biocide als bedoeld in artikel 53 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–

 • f. een registratie van een biocide met een gering risico als bedoeld in artikel 59 van de wet, alsmede een verlenging daarvan of een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan: € 685,–

 • g. vaststelling van een kaderformulering bij een toelating als bedoeld in artikel 62 van de wet: € 2.100,–

 • h. de toelating van een middel dat is afgeleid van een vastgestelde kaderformulering: € 685,–

 • i. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten biociden: € 4.675,–

 • j. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een afgeleide toelating of van een toelating van een parallel geïmporteerd biocide: € 685,–

 • k. wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 68 van de wet:

  • 1. administratieve wijziging: € 210,–

  • 2. wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder sub 3: € 685,–

  • 3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–

  • 4. overige gevallen: € 685,–

 • l. een wijziging van de samenstelling van een toegelaten en een voorlopig toegelaten biocide:

  • 1. indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd: € 4.675,–

  • 2. indien sprake is van wijziging van de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing): € 840,–

  • 3. overige gevallen: € 685,–.

 • m. wijziging van de registratie als bedoeld in artikel 59 van de wet:

  • 1. administratieve wijziging: € 210,–

  • 2. wijziging van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallen onder 3: € 685,–

  • 3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–

  • 4. overige gevallen: € 685,–

 • n. wijziging van de samenstelling van een geregistreerd biocide: € 685,–.

§ 2. Samenvatten en evalueren

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 14. algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 13, zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:

4.1

Analyse methode van de zuivere werkzame stof in het technisch materiaal

€ 630,–

4.2

Analyse methode bodem

€ 105,–

4.2

Analyse methode lucht

€ 105,–

4.2

analyse methode water

€ 105,–

4.2

Analyse methode in dierlijke en menselijke vloeistoffen en weefsels

€ 105,–

4.3

Analyse methoden in plantaardige of dierlijke producten

€ 210,–

5

werkzaamheid van het middel

€ 1.260,–

6.1.1

bepaling acute orale toxiciteit

€ 325,–

6.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

€ 325,–

6.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

€ 805,–

6.1.4

bepaling van de oogirritatie

€ 325,–

6.1.4

bepaling van de huidirritatie

€ 325,–

6.1.5

bepaling van de sensibilisatie van de huid:

€ 645,–

6.2

onderzoek naar absorptie, distributie, excretie en metabolisme bij zoogdieren

kostprijs

6.3.1

onderzoek over 28 dagen bij orale toediening

€ 1.285,–

6.3.2

onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening

€ 1.285,–

6.3.3

onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

€ 965,–

6.4.1

semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij orale toediening

€ 1.285,–

6.4.2

semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening

€ 1.610,–

6.4.3

semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij inhalatoire toediening

€ 1.610,–

6.5

chronische orale toxiciteit

€ 1.285,–

6.6.1

in vitro onderzoek: terugmutatietest

€ 325,–

6.6.2

in vitro mammalian cytogenetic test

€ 485,–

6.6.3

in vitro onderzoek: genmutatietest in zoogdiercellen

€ 485,–

6.6.4

in vivo (lichaamscellen): mammalian bone marrow cytogenetic test

€ 805,–

6.6.5

in vivo (lichaamscellen): in ander weefsel dan bone marrow

€ 805,–

6.6.6

genotoxiteitsproeven (geslachtscellen)

€ 805,–

6.7

Onderzoek naar de carcinogeniteit

€ 1.930,–

6.8.1

onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (per diersoort)

€ 1.285,–

6.8.2

multigeneratie-onderzoek

€ 1.930,–

6.9

Neurotoxiciteitsstudie

€ 965,–

6.10

Mechanistische studie, om de toxiciteitseffecten te verklaren

kostprijs

6.12.4

Epidemiologische studies op de algemene populatie

kostprijs

6.13

Onderzoek naar de toxiciteit bij (landbouw)huisdieren

kostprijs

6.14

Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling

kostprijs

6.15

Onderzoek metabolisme en kinetiek in landbouwhuisdieren

€ 1.285,–

6.15

onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

€ 1.285,–

6.15

Overig onderzoek metabolisme en kinetiek

kostprijs

6.15

Overig onderzoek residuen

kostprijs

6.16

Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling aan de werkzame stof in het middel

kostprijs

6.17

Studies om de toxicologische effecten te bepalen van metabolieten van behandelde planten

kostprijs

7.1.1.1.1

Hydrolyse afbraak

€ 645,–

7.1.1.1.2

fotochemische afbraak in water

€ 965,–

7.1.1.2.1

bepaling ready biodegradability

€ 325,–

7.1.1.2.2

bepaling inherent biodegradability

€ 325,–

7.1.1.2.3

bepaling biodegradability in zeewater

€ 325,–

7.1.2.1.1

Aerobic biodegradation in RWZI

€ 645,–

7.1.2.1.2

Anaerobic biodegradation in RWZI

€ 645,–

7.1.2.2.1

biodegradatie in zoet water; aerobe degradatie in water

€ 1.285,–

7.1.2.2.2

biodegradatie in zoet water; anaerobe degradatie in water

€ 1.285,–

7.1.3

adsorptie/desorptie screening test

€ 1.285,–

7.1.4

Overige studies met betrekking tot adsorption en desorption in water/sediment systemen

kostprijs

7.1.4.1

Veldtest naar accumulatie in sediment

kostprijs

7.2.1

Aerobe omzetting in bodem, standaard studie

€ 965,–

7.2.2

Aerobe omzetting in bodem, overige studies

kostprijs

7.2.2.1

laboratoriumonderzoek omzettingsroute + omzettingssnelheid in de bodem

€ 965,–

7.2.2.2

veldonderzoek omtrent bodemdissipatie en accumulatie

€ 1.930,–

7.2.2.3

Gebonden residu in bodem studies

€ 965,–

7.2.2.4

Andere studies mbt omzetting in bodem

kostprijs

7.2.3.1

adsorptie en desorptie in de bodem

€ 965,–

7.2.3.2

adsorptie en desorptie van metabolieten in de bodem

€ 965,–

7.3.1

gegevens naar de omzettingssnelheid en omzettingsroute in de lucht

€ 645,–

7.3.2

Overige studies mbt gedrag en lotgevallen in lucht

kostprijs

7.4.1.1

acute toxiciteit voor vissen

€ 485,–

7.4.1.2

acute toxiciteit ongewervelde organismen

€ 485,–

7.4.1.3

effecten op de groei van algen

€ 485,–

7.4.1.4

remming van micro-organismen in water

€ 1.210,–

7.4.2

Bioconcentratie studies

€ 645,–

7.4.3.1

semi-chronische toxiciteit voor vissen

€ 645,–

7.4.3.2

effecten op reproductie en groeisnelheid bij vissen

€ 645,–

7.4.3.3.1

bioaccumulatie bij vissen

€ 645,–

7.4.3.3.2

bioaccumulatie bij ongewervelde organismen

€ 645,–

7.4.3.4

effecten op reproductie en groeisnelheid bij ongewervelde organismen

€ 645,–

7.4.3.5

Effecten op andere niet-doelwit organismen (flora en fauna)

€ 645,–

7.4.3.5.1

effecten op sedimentorganismen

€ 485,–

7.4.3.5.2

effect op waterplanten

€ 645,–

7.5.1.1

remming van micro-organismen in bodem

€ 645,–

7.5.1.2

acute toxiciteit regenwormen of andere niet-doelwit bodem-organismen

Kostprijs

7.5.1.3

Acute toxiciteit voor planten

€ 965,–

7.5.2.1

reproductie studie met andere niet-doel macro-organismen in de bodem

Kostprijs

7.5.2.2

chronische test met landplanten

kostprijs

7.5.3.1.1

acute orale toxiciteit voor vogels

€ 485,–

7.5.3.1.2

Kort durende toxiciteit voor vogels

€ 645,–

7.5.3.1.3

reproductietoxiciteit voor vogels

€ 965,–

7.5.4.1

Acute toxiciteit voor bijen en andere geleedpotigen

€ 805,–

7.5.5

Bioconcentratie studies, terrestrisch

€ 645,–

7.5.5.1

Bioconcentratie, overige studies

kostprijs

7.5.6

effecten op andere niet-doel organismen in de bodem

Kostprijs

7.5.7.1

Overige studies met zoogdieren

Kostprijs

7.5.7.1.1

acute orale toxiciteit voor zoogdieren

€ 325,–

7.5.7.1.2

kort durende toxiciteit voor zoogdieren

€ 1.285,–

7.5.7.1.3

reproductietoxiciteit voor zoogdieren

€ 1.930,–

§ 3. Beoordelen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 15. algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 13 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. de werkzaamheid: € 1.260,–

 • b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 1.840,–

 • c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–

 • d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.520,–

 • e. criteria ten aanzien van het milieu: € 4.830,–

 • f. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.205,–

 • g. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.

Artikel 16. wederzijdse erkenning

[Vervallen per 01-01-2012]

In afwijking van artikel 15, zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 56 van de wet, de volgende bedragen verschuldigd:

 • a. de werkzaamheid: € 1.155,–

 • b. criteria ten aanzien van de toepasser: € 1.155,–

 • c. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 1.155,–

 • d. criteria ten aanzien van het milieu: 2.310,–.

§ 4. Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 17. aanvraag

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG is het volgende bedrag verschuldigd: € 12.500,–.

Artikel 18. samenvatten en beoordelen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 17 en het opstellen van een verslag en aanbeveling omtrent het te nemen besluit, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt:

 • a. als bij de in behandeling name blijkt dat met een gemiddelde evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 200.000,–

 • b. als bij de in behandeling name blijkt dat extra gegevens moeten worden geëvalueerd en extra beoordelingen moeten worden uitgevoerd, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 250.000,–

 • c. als bij de in behandeling name blijkt dat met een beperkte evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 150.000,–

 • d. als bij de in behandeling name blijkt dat met een evaluatie op basis van een eenvoudig dossier kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 100.000,–.

Artikel 19. overige werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van het verslag en advies aan de Europese Commissie nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 75.000,–.

§ 5. Vrijstelling

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 20. vrijstelling voor proefdoeleinden

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in artikel 64 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 420,–.

Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen

[Vervallen per 01-01-2012]

§ 2. Aanvragen en beoordelen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor de indiening van een aanvraag, zijnde geen verlengingsaanvraag, als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet, zijn de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 2 en is voor biociden € 4.200,– verschuldigd.

 • 2 Voor het samenvatten en evalueren van gegevens die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in eerste lid, zijn, voor zover van toepassing, de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 3 en voor biociden als genoemd in artikel 14 verschuldigd.

 • 3 Indien gebruik gemaakt wordt van een vergelijkende beoordeling is voor de beoordeling verschuldigd: € 1.260,–.

 • 4 Indien de beoordeling conform het overgangsrecht wordt uitgevoerd, zijn voor de beoordeling de volgende bedragen verschuldigd:

  • a. de werkzaamheid: € 1.050,–

  • b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 1.260,–

  • c. criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid: € 1.890,–

  • d. criteria ten aanzien van het milieu: € 1.890,–

  • e. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 210,–

  • f. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.260,–.

 • 5 Indien gebruik wordt gemaakt van EU-conforme beoordelingmethodieken zijn voor de beoordeling, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 15 verschuldigd.

 • 6 In afwijking van het eerste lid zijn voor de indiening van een verlengingsaanvraag, als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet, de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 2 en is voor biociden € 630,– verschuldigd.

 • 7 Voor de beoordeling van verlengingsaanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 2.100,–.

 • 8 In afwijking van het zevende lid is voor de beoordeling van verlengingsaanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet, voor afgeleide toelatingen het volgende bedrag verschuldigd: € 150,–.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 23. dringend vereist gewasbeschermingsmiddel of biocide

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 Voor de beoordeling of een gewasbeschermingsprobleem een knelpunt vormt, is het volgende bedrag verschuldigd:

  • a. indien het een nog niet eerder aangevraagd gewasbeschermingsprobleem betreft: € 4.140,–

  • b. indien het gewasbeschermingsprobleem eerder is aangevraagd, maar niet als knelpunt is vastgesteld: € 2.040,–

  • c. indien het gewasbeschermingsprobleem voor de direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van vijf jaar als knelpunt is vastgesteld: € 2.040,–

  • d. indien het gewasbeschermingsprobleem voor een direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van minder dan vijf jaar als knelpunt is vastgesteld: € 650,–

 • 3 Voor de beoordeling van biocideprobleem als knelpunt is het volgende bedrag verschuldigd: € 9.000,–.

 • 4 Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet zijn de volgende bedragen verschuldigd:

  • a. volksgezondheid

   • 1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–

   • 2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–

  • b. toxicologie:

   • 1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–

   • 2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–

  • c. milieu:

   • 1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 840,–

   • 2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–

  • d. werkzaamheid:

   • 1. Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing: € 630,–

  • e. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.

 • 5 Indien de aanvraag tot toelating van een dringend vereist gewasbeschermingsmiddel geen consumptiegewas betreft zijn, in afwijking van het vierde lid, de volgende bedragen verschuldigd:

  • a. volksgezondheid

   • 1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 210,–

   • 2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 210,–

  • b. toxicologie:

   • 1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–

   • 2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–

  • c. milieu:

   • 1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 840,–

   • 2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–

  • d. werkzaamheid:

   Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing: € 630,–

  • e. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.

Artikel 24. biologische landbouw

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 25. wijziging samenstelling

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 125 van de wet is het volgende bedrag verschuldigd: € 4.200,–.

Artikel 26. vereenvoudigde uitbreiding biocide

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 126, van de wet is het volgende bedrag verschuldigd: € 4.200,–.

Hoofdstuk 5. Overige tarieven

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 27. afleiden MTR

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor een verzoek tot het afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) buiten het kader van een (aanvraag tot) toelating zijn de volgende bedragen verschuldigd: € 685,–.

 • 2 Voor het afleiden van een MTR zijn de bedragen als genoemd in artikel 3 van dit besluit verschuldigd.

Artikel 28. afleiden MRL

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) is het volgende bedrag verschuldigd: € 685,–.

 • 2 Voor het samenvatten en evalueren zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 3 verschuldigd.

 • 3 Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 5 verschuldigd.

Artikel 29. beoordeling technische werkzame stof niet in het kader van een toelating

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het beoordelen buiten het kader van een (aanvraag tot) toelating van de technische werkzame stof uit andere bronnen is het volgende bedrag verschuldigd: € 840,–.

Artikel 30. jaarlijkse vergoeding

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De jaarlijkse vergoeding voor registratie van een op 1 februari van het jaar, waarvoor dit besluit is vastgesteld bedraagt voor een toegelaten gewasbeschermingsmiddel; € 1.345,– en voor een biocide; € 1.250,–.

 • 2 De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt binnen één maand na dagtekening van het verzoek tot betaling op de bij dit verzoek aangegeven wijze.

Artikel 31. inlichtingen omtrent proeven op gewervelde dieren

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Ter zake van het inwinnen van inlichtingen bij het college omtrent proeven op gewervelde dieren die bij een eerdere aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide zijn uitgevoerd als bedoeld in artikel 26, eerste lid en artikel 46, eerste lid van de wet is een bedrag verschuldigd van € 420,–.

 • 2 De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb tegelijkertijd met het indienen van een aanvraag.

Artikel 32. bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

[Vervallen per 01-01-2012]

Ter zake de bemiddeling door het college als bedoeld in artikel 8:3, tweede lid, Besluit Bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007, is het volgende tarief verschuldigd: Kostprijs.

Artikel 33. Helpdesk Toelatingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor een verzoek om inlichtingen aan de Helpdesk Toelatingen over aanvragen tot (uitbreiding van de) toelating is het volgende bedrag verschuldigd: € 630,–.

 • 2 Voor het uitvoering geven aan een verzoek aan de Helpdesk Toelatingen gelden advieskosten die worden berekend op basis van het aantal te besteden uren en een tarief van € 105,– per uur, tot een maximum van € 4.200,–.

Artikel 34. toezending register

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Ter zake van een verzoek om toezending van een register is het volgende bedrag verschuldigd: € 25,–.

 • 2 De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt vooraf door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb onder vermelding van het type register.

Artikel 35. exportverklaring

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het op verzoek verstrekken van een verklaring ten behoeve van de export van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is het volgende bedrag verschuldigd: € 210,–.

Artikel 36. Overig

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor een verzoek tot het verrichten van specifieke werkzaamheden is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 37. overgangsregime

[Vervallen per 01-01-2012]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

Artikel 38. inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt, na goedkeuring door Onze Minister en geplaatst te zijn in de Staatscourant, in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 39. citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit Ctgb 2010.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op d.d. 30 september 2009.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

,
voor deze:
de

Voorzitter

,

D.K.J. Tommel

Terug naar begin van de pagina