Tijdelijke Warenwetregeling toevoeging stoffen aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen

[Regeling vervallen per 13-05-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 12-05-2010

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2009, nr. VGP/VC 2975967, houdende tijdelijke regels inzake verordening (EG) 953/2009 (Tijdelijke Warenwetregeling toevoeging stoffen aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op verordening (EG) nr. 953/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 oktober 2009 inzake stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen mogen worden toegevoegd (PbEU L 269), alsmede op de artikelen 4, eerste lid, onder a, 13, onder a, en 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-05-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) 953/2009: verordening (EG) nr. 953/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 oktober 2009 inzake stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen mogen worden toegevoegd (PbEU L 269).

Artikel 2

[Vervallen per 13-05-2010]

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, eerste lid, 3, en 4, eerste en tweede lid, van verordening (EG) 953/2009.

Artikel 5

[Vervallen per 13-05-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 13-05-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Warenwetregeling toevoeging stoffen aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina