Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities

[Regeling vervallen per 08-11-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012.]
Geldend van 31-12-2009 t/m 31-10-2012

Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities

De Autoriteit Financiële Markten,

Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 08-11-2012]

 • 1 In deze regeling wordt, in afwijking van artikel 1:1 van de wet, verstaan onder:

  market maker: een persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen of te verkopen, zowel in het OTC-segment, als op de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten, op een wijze die er gewoonlijk voor zorgt dat er op constante basis liquiditeit tot stand wordt gebracht in de markten, met dien verstande dat dit zowel voor de bied- als de laatkant dient te gelden.

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  meldplichtige shortpositie: een netto shortpositie die de drempelwaarden van een kwart procent (0,25%) en elk volgend tiende procent (0,10%) bereikt, overschrijdt dan wel onderschrijdt.

 • 3 In deze regeling wordt verstaan onder:

  netto shortpositie: het economisch belang gerelateerd aan het totaal geplaatste kapitaal van een financiële onderneming als opgenomen in bijlage A, waarbij een economisch voordeel wordt behaald indien de prijs van een effect met aandelenkarakter met betrekking tot de desbetreffende financiële onderneming daalt.

Artikel 2. Melding van posities

[Vervallen per 08-11-2012]

 • 1 Op iedere persoon die een meldplichtige shortpositie heeft of verkrijgt, rust een verplichting om deze shortpositie te melden bij de Autoriteit Financiële Markten. De melding vindt plaats uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de persoon een meldplichtige shortpositie had of heeft verkregen.

 • 2 Bij het berekenen of een persoon een meldplichtige shortpositie heeft, dient de persoon elke vorm van economisch belang gerelateerd aan het totaal geplaatste kapitaal van een financiële onderneming als opgenomen in bijlage A in aanmerking te nemen, met uitzondering van een economisch belang dat hij houdt in de hoedanigheid van market maker.

Artikel 3

[Vervallen per 08-11-2012]

In de melding, bedoeld in artikel 2, wordt de netto shortpositie gemeld die de persoon had op 23.59 uur van de vorige werkdag.

Artikel 4

[Vervallen per 08-11-2012]

Voor de melding, bedoeld in artikel 2, wordt gebruik gemaakt van het in bijlage B bepaalde formulier. Dit formulier wordt ingediend op de daarop aangegeven wijze.

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 08-11-2012]

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. Zowel de duur als de inhoud van deze regeling kunnen worden gewijzigd. De AFM trekt deze regeling in zodra de marktomstandigheden dat toelaten.

Artikel 6

[Vervallen per 08-11-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities.

De Autoriteit Financiële Markten

,

J.F. Hoogervorst,

R.H. Maatman

Terug naar begin van de pagina