Inkomensbesluit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Regeling vervallen per 01-03-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 29-02-2012

Besluit van 15 december 2009 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot het inkomen, bedoeld in artikel 2:6, eerste lid, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de vaststelling van dat inkomen en de periode waarop die vaststelling betrekking heeft (Inkomensbesluit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2009, nr. IVV/LZW/09/11164;

Gelet op artikel 2:6 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2009, no. W12.09.0198/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2009, nr. IVV/LZW/2009/15651;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-03-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Omschrijving inkomen

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 2 Indien de vaststelling van het inkomen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, leidt tot een negatief bedrag, dan wordt dat inkomen op nihil gesteld.

 • 4 Indien een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, e, f of g, niet tot uitbetaling komt omdat deze niet is aangevraagd, wordt voor de toepassing van dit besluit de uitkering in aanmerking genomen als ware deze genoten.

 • 5 Indien de uitkering op grond van de Werkloosheidswet gedeeltelijk is geëindigd omdat de jonggehandicapte minder beschikbaar is voor arbeid dan het aantal arbeidsuren dat hij heeft verloren wordt voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen die uitkering in aanmerking genomen alsof die eindiging niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. Uitbreiding omschrijving inkomen

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Gedurende de periode dat de jonggehandicapte met verlof is of uitkering ontvangt op grond van een regeling voor vervroegde uittreding, wordt als inkomen beschouwd het inkomen dat werd genoten in het aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin het verlof of recht op de uitkering op grond van een regeling voor vervroegde uittreding aanving.

 • 2 Niet als inkomen wordt beschouwd het loon dat door de werknemer wordt genoten indien hij tegelijkertijd uit hoofde van dezelfde arbeidsrelatie inkomen als bedoeld in het eerste lid geniet.

Artikel 4. Vakantiebijslag

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 In afwijking van de artikelen 2 en 3 wordt vakantiebijslag niet als inkomen beschouwd.

Artikel 5. Vaststelling inkomen per dag van de jonggehandicapte

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Het inkomen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, wordt herleid tot een bedrag per dag, waarbij het inkomen per maand wordt gedeeld door 21,75.

 • 2 Bij de toepassing van het eerste lid wordt het loon door de jonggehandicapte geacht te zijn genoten in het aangiftetijdvak waarover de werkgever of de inhoudingsplichtige van dat loon opgave heeft gedaan.

 • 3 Bij de toepassing van het eerste lid worden het belastbaar loon, het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, de belastbare winst uit onderneming en de uitkering, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen c, d en e, evenredig toegerekend aan 261 kalenderdagen.

 • 4 Bij een per kalendermaand wisselend inkomen kan op basis van een geschat inkomen een gemiddeld inkomen per kalenderdag worden vastgesteld, waarna per periode van zes kalendermaanden een herberekening plaatsvindt.

 • 5 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan bij de vaststelling van het inkomen het loon dat door de jonggehandicapte is genoten in een aangiftetijdvak, toerekenen aan de dag waarop dat loon betrekking heeft.

Artikel 6. Omrekening

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Indien het bij de toepassing van artikel 4 noodzakelijk is om niet in euro’s uitgedrukt inkomen om te rekenen in euro’s, geschiedt dat met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen.

 • 2 Een wijziging van een wisselkoers, als bedoeld in het eerste lid, beïnvloedt het vastgestelde inkomen niet, met dien verstande dat:

  • a. bij wijziging van het inkomen, anders dan ten gevolge van de koersmutaties, een omrekening plaatsvindt; en

  • b. ten minste eens per jaar een omrekening plaatsvindt.

Artikel 6a. Overgangsrecht in verband met keuzeregime artikel 39c van de Wet op de loonbelasting 1964

[Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 580) in werking treedt.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Inkomensbesluit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina