Instellingsregeling Beleidsteam DSI 2009

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie tot instelling van een Beleidsteam voor de advisering en ondersteuning van de Minister van Justitie bij de inzet van de DSI (Instellingsregeling Beleidsteam DSI 2009)

De Minister van Justitie,In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Er is een Beleidsteam voor de advisering en ondersteuning van de Minister van Veiligheid en Justitie bij de inzet van de DSI, hierna te noemen het Beleidsteam.

Artikel 3

 • 1 Het Beleidsteam adviseert en ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie bij de inzet van de DSI, met uitzondering van die situaties waarin de voorzitter van het College van procureurs-generaal bevoegd is deze beslissing in naam van de Minister van Veiligheid en Justitie te nemen.

 • 2 De advisering en ondersteuning heeft betrekking op het plan van inzet van de DSI en de voorwaarden en kaders waarbinnen de inzet plaats dient te vinden.

Artikel 4

 • 1 De voorzitter van het Beleidsteam is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het Beleidsteam is voorts samengesteld uit:

  • a. de korpschef;

  • b. de Voorzitter van het College van procureurs-generaal.

 • 2 In het geval inzet van de UIM, of delen daarvan, aan de orde is maakt de Directeur juridische zaken van het ministerie van Defensie deel uit van het beleidsteam.

 • 3 Het Beleidsteam kan zich laten bijstaan door adviseurs.

 • 4 In het geval de leden van het Beleidsteam om zwaarwegende redenen niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zij zich laten vertegenwoordigen.

 • 5 Het secretariaat van de commissie berust bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Artikel 5

 • 1 De Instellingsregeling beleidsteam DSI wordt met de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt in de staatscourant geplaatst en wordt aangehaald als: Instellingsregeling Beleidsteam DSI 2009.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina