Fiscale onderhoudswet 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2010 wenselijk is in een aantal wetten technische en redactionele verbeteringen alsmede enkele wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Fiscale Onderhoudswet 2009).]

Artikel XIV

Deze wet treedt, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina