Instellingsbesluit commissie van onderzoek DSB Bank

Geldend van 31-12-2009 t/m heden

Besluit van de minister van Financiën houdende de instelling van een commissie van onderzoek (Instellingsbesluit commissie van onderzoek DSB Bank)

De Minister van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Er is een onafhankelijke commissie die tot taak heeft onderzoek te doen naar de gang van zaken bij DSB Bank N.V., de handelwijze van (voormalige) bestuurders en commissarissen van deze bank, de handelwijze van DNB en de AFM ten aanzien van DSB Bank N.V. en hun onderlinge samenwerking ter zake, de rol van het ministerie van Financiën en de toereikendheid van de relevante regels uit hoofde van de wet.

Artikel 3

Als leden van de commissie worden benoemd:

de heer prof.mr.dr. M. Scheltema, voorzitter;

de heer S.L.J. Graafsma RA;

de heer prof.dr. C.G. Koedijk;

de heer prof.dr. C.E. du Perron.

Artikel 4

De leden van de commissie ontvangen voor de duur van het onderzoek een vaste vergoeding, gebaseerd op salarisschaal 18, trede 10, van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en een arbeidsduurfactor van:

90% voor de heer prof.mr.dr. M. Scheltema;

90 % voor de heer S.L.J. Graafsma RA;

90% voor de heer prof.dr. C.G. Koedijk; en

90 % voor de heer prof.dr. C.E. du Perron.

Artikel 5

  • 1 De commissie richt het onderzoek naar eigen inzicht in.

  • 2 De commissie verricht haar werkzaamheden op persoonlijke titel.

  • 3 De commissie kan zich laten ondersteunen door personen en instanties die zij nodig acht.

Artikel 6

  • 1 De leden van de commissie kunnen zich binnen het kader van de taak van de commissie rechtstreeks wenden tot alle instanties en personen die aan het uitvoeren van haar taak een bijdrage kunnen leveren.

  • 2 De leden van de commissie zijn voor zover vereist gemachtigd om binnen het kader van de taak van de commissie gegevens of informatie in te winnen bij de toezichthouders, zijnde DNB en de AFM.

Artikel 7

  • 1 De leden van de commissie zijn, overeenkomstig artikel 1:42, vijfde lid, van de wet verplicht tot geheimhouding van de gegevens en inlichtingen die zij in het kader van hun onderzoek ontvangen.

  • 2 De leden van de commissie behandelen alle verkregen gegevens en inlichtingen vertrouwelijk, tenzij zij deze op grond van een wettelijke verplichting aan een derde dienen te verstrekken of de minister toestemming heeft verleend voor het verstrekken van gegevens of inlichtingen aan derden.

  • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op gegevens en inlichtingen die reeds anderszins openbaar zijn gemaakt.

Artikel 8

De commissie brengt bij voorkeur in februari 2010 aan mij een rapport uit over haar bevindingen en de door haar daaraan verbonden conclusies.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 november 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina