Overige fiscale maatregelen 2010

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2010 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IX

Artikel 15, eerste lid, onderdeel z, tweede volzin, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer zoals dat luidde op 31 december 2010, blijft van toepassing met betrekking tot omstandigheden als bedoeld in die volzin in gevallen waarin de vrijstelling ingevolge de eerste volzin van dat artikelonderdeel in 2010 toepassing heeft gevonden.

Artikel XXI

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

  • 8 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVII, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 10 Artikel XIX werkt terug tot en met 31 december 2009.

  • 11 Met betrekking tot gevallen waarin een overdracht van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen uiterlijk op 31 december 2009 krachtens schenking heeft plaatsgevonden, blijven artikel 25, negende lid, van de Invorderingswet 1990, zoals die bepaling op 31 december 2009 luidde, en de daarop berustende bepalingen van toepassing.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina