Tijdelijke subsidieregeling voorlichtingsbureaus binnenvaart, short sea shipping en spoor

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 22-12-2011 t/m 31-12-2012

Regeling tot subsidiëring van de Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart, de Stichting Railcargo information Netherlands en de Stichting Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping gedurende de jaren 2010 tot en met 2012 (Tijdelijke subsidieregeling voorlichtingsbureaus binnenvaart, short sea shipping en spoor)

De Minister en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, onderdelen a en c, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

BESLUITEN:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister kan aan de in artikel 3 bedoelde rechtspersonen subsidie verlenen om activiteiten te verrichten die ten doel hebben om ten aanzien van binnenvaart, onderscheidenlijk het spoorgoederenvervoer, onderscheidenlijk short sea shipping:

  • a. de bekendheid te vergroten;

  • b. de mogelijkheden voor potentiële gebruikers inzichtelijk te maken;

  • c. het daadwerkelijk gebruik als transportmodus te bevorderen;

  • d. de samenwerking tussen deze transportmodi bij de voorlichting concreet in te vullen.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verleend.

 • 3 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het resterende gedeelte van de kosten van de Stichting voldoende gelden door derden beschikbaar worden gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt ten hoogste:

 • a. voor de Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart te Rotterdam € 219.000 in 2010, € 219.000 in 2011 en € 94.000 in 2012;

 • b. voor de Stichting Railcargo Information Netherlands te Rotterdam voor de jaren 2010 en 2011 € 185.000 en voor het jaar 2012 € 211.000;

 • c. voor de Stichting Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping te Rotterdam gedurende 2010 tot en met 2012 € 159.000 jaarlijks.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Subsidieverlening wordt aangevraagd bij de Minister ter attentie van de Directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 Het bij de aanvraag mee te zenden activiteitenplan en de begroting zijn goedgekeurd door het bestuur van de desbetreffende stichting.

 • 3 De aanvraag tot subsidieverlening met de in het tweede lid genoemde stukken wordt jaarlijks op uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het boekjaar ingediend.

 • 4 Na indiening van de subsidieaanvraag kan de Minister om aanvullende informatie vragen of verzoeken een aangepaste aanvraag in te dienen.

 • 5 In afwijking van het derde lid kan de Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart voor het jaar 2010 een reeds ingediende aanvraag aanvullen tot uiterlijk 1 augustus 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De Minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren indien het activiteitenplan naar zijn oordeel niet in overeenstemming is met de doelen genoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidieontvanger is gehouden:

 • a. onverwijld een melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; en

 • b. aan te tonen, door middel van een activiteitenverslag en een financieel verslag, dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

De Minister verstrekt ambtshalve, gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening, per boekjaar in één keer een voorschot van ten hoogste 80 procent van het voor dat boekjaar verleende subsidiebedrag.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvraag tot de subsidievaststelling wordt uiterlijk op 31 maart van het jaar, volgend op het boekjaar, ingediend.

 • 2 Het bij de aanvraag tot de subsidievaststelling mee te zenden activiteitenverslag en het financieel verslag zijn goedgekeurd door het bestuur van desbetreffende stichting.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van met ingang van 1 januari 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling voorlichtingsbureaus binnenvaart, short sea shipping en spoor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C. Eurlings

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina